Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 149/2020/TT-BCA về Luật phòng cháy chữa cháy

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
Lĩnh vực: An ninh trật tự Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công anTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BỘ CÔNG AN

 

 

 

Số:         /2023/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

 

 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số ... /2023/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tờ trình số .../C07-P1 ngày ... tháng ... năm 2023;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/03/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháychữa cháy

1. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP do người đứng đầu cơ sở lập, lưu giữ, gồm:

a) Nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quyết định phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở (nếu có);

b) Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có); văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an theo quy định của pháp luật.

c) Bản sao bản vẽ tổng mặt bằng thể hiện giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, bố trí công năng của các hạng mục, dây chuyền công nghệ trong cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có); sơ đồ bố trí các khu vực dễ xảy ra sự cố, tai nạn (nếu có);

d) Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành (nếu có); danh sách người được phân công thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ;

đ) Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp;

e) Phương án chữa cháy của cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy;

g) Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và điểm b, c khoản 8 Điều 1 Nghị định số .../2023/NĐ-CP; tài liệu ghi nhận kết quả tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ sở; báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ 06 tháng của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; báo cáo khi có thay đổi về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy (nếu có); văn bản kiến nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, biên bản vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

h) Báo cáo vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn (nếu có); thông báo kết luận điều tra nguyên nhân vụ cháy của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

i) Tài liệu ghi nhận kết quả kiểm tra điện trở nối đất chống sét, kiểm định hệ thống, thiết bị, đường ống chịu áp lực theo quy định (nếu có);

k) Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (nếu có);

l) Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP.

2. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP do người đứng đầu lập, lưu giữ, gồm các nội dung quy định tại điểm a, đ, e, g, h và điểm k khoản 1 Điều này.

3. Hồ sơ quản lý cơ sở về phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập, lưu giữ, gồm:

a) Phiếu thông tin về cơ sở theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại điểm b khoản 8 Điều 1 Nghị định số .../2023/NĐ-CP; văn bản hướng dẫn, kiến nghị về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, biên bản vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định phục hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

c) Báo cáo của cơ sở khi có thay đổi về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nếu có);

d) Báo cáo vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra tại cơ sở (nếu có).

4. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

Điều 7. Phân cấp quản lý về phòng cháy và chữa cháy trong Công an nhân dân

1. Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ bộ máy tổ chức, biên chế, địa bàn, số lượng cơ sở theo danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP để quyết định phân cấp quản lý về phòng cháy và chữa cháy cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh quản lý đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn và các loại hình cơ sở sau: Trụ sở cơ quan hành chính cấp tỉnh trở lên; cơ sở, hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp nằm trên 02 địa bàn hành chính cấp huyện trở lên và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phù hợp với yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc quản lý về phòng cháy và chữa cháy các cơ sở còn lại của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP do Công an cấp huyện thực hiện.

2. Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ bộ máy tổ chức, biên chế, quy mô dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP để quyết định thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với đồ án quy hoạch, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy và các loại hình dự án, công trình sau: Trụ sở cơ quan hành chính cấp tỉnh trở lên; hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; dự án, công trình nằm trên 02 địa bàn hành chính cấp huyện trở lên; các dự án, công trình khác phù hợp với yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và các dự án, công trình tại Công an cấp huyện chưa bảo đảm biên chế cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 82/2021/TT-BCA. Việc thẩm duyệt đối với các dự án, công trình còn lại thuộc Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP do Công an cấp huyện thực hiện.”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

Điều 8. Kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

1. Người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, chủ hộ gia đình, chủ rừng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP căn cứ vào điều kiện, thực tế hoạt động và yêu cầu bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thường xuyên về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình. Nội dung kiểm tra thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định số .../2023/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình.

2. Kết quả kiểm tra phải thể hiện các nội dung cơ bản sau:

a) Phạm vi được kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

b) Ghi nhận và đánh giá các điều kiện không bảo đảm dẫn đến nguy cơ mất an toàn, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (nếu có), đề xuất các biện pháp khắc phục, xử lý nguy cơ mất an toàn, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ sở quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP gửi cơ quan Công an quản lý trực tiếp gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Kết quả tự kiểm tra duy trì điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; các điều kiện bảo đảm an toàn về cứu nạn, cứu hộ;

b) Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền.”.

4.  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:

“1. Thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy

a) Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh phê duyệt phương án chữa cháy của cơ quan Công an đối với các cơ sở, khu dân cư được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phương án chữa cháy của cơ sở đối với cơ sở được phân cấp quản lý;

b) Trưởng Công an cấp huyện phê duyệt phương án chữa cháy cơ quan Công an đối với các cơ sở, khu dân cư được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phương án chữa cháy của cơ sở đối với cơ sở được phân cấp quản lý;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở đối với khu dân cư thuộc phạm vi quản lý;

d) Người đứng đầu cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số .../2023/NĐ-CP phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý;

đ) Chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở đối với phương tiện giao thông cơ giới thuộc phạm vi quản lý;

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số .../2023/NĐ-CP, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này có trách nhiệm xem xét, phê duyệt và lưu phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt; trường hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 12 như sau:

4. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức quản lý, khai thác, vận hành hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố; hướng dẫn chi tiết nội dung, biện pháp, quy trình triển khai, phân quyền quản lý, khai thác hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên toàn quốc; thông báo công khai đơn vị cung cấp cơ sở hạ tầng thông tin của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 3 Điều này.

5. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai, khai thác, vận hành hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố trên địa bàn quản lý phù hợp với quy định tại Thông tư này; hướng dẫn các cơ sở thuộc điện quản lý về phòng cháy và chữa cháy và đơn vị liên quan tổ chức kết nối, khai báo thông tin cơ sở dữ liệu và truyền tin báo sự cố về trung tâm thông tin, điều hành của cơ quan Công an.”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Thành lập đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành

Cơ sở quy định tại các điểm a, b, c, d và điểm đ khoản 3 Điều 44 Luật Phòng cháy và chữa cháy được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các cơ sở sau: Kho dự trữ cấp quốc gia; kho dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ có tổng dung tích 50.000 m3 trở lên; nhà máy thủy điện có công suất từ 300 MW trở lên, nhà máy nhiệt điện có công suất từ 200 MW trở lên, nhà máy điện hạt nhân; cơ sở sản xuất phân đạm 180.000 tấn/năm trở lên; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có diện tích từ 50 ha trở lên phải lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Trường hợp, các cơ sở hoặc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trong cùng một khuôn viên hoặc liền kề nhau và do một đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành cho phép thành lập một đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành.”.

7. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d khoản 1 và khoản 3 Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi điểm a, điểm d khoản 1 như sau:

“a) Tem mẫu A dùng để dán lên các loại phương tiện: Máy bơm chữa cháy; dụng cụ (téc, phuy, bình, can) chứa chất chữa cháy nêu tại mục 3 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số …./2023/NĐ-CP;”.

“d) Tem mẫu D dùng để dán lên các loại phương tiện: Van báo động, van tràn ngập của hệ thống chữa cháy; ống và phụ kiện đường ống phi kim loại dùng trong hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà hoặc dùng trong hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, ống mềm dùng cho đầu phun chữa cháy;”.

b) Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3. Quản lý, in, phát hành tem kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, dán tem kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm đăng ký in, quản lý, sử dụng, dán tem kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định. ”.        

c) Cơ quan, đơn vị có chức năng của Bộ Công an in và phát hành tem kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện theo mẫu số 03 của Thông tư này.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Sửa đổi Điều 6 như sau:

Điều 6. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn về cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an

1. Cơ quan Công an thực hiện việc kiểm tra về cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số ...../2023/NĐ-CP.

2. Việc kiểm tra về cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở được kết hợp với kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy và phải được lập biên bản theo mẫu PC10 phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP”.

2. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 10 như sau:

“d. Thống kê về số vụ cứu nạn, cứu hộ, công tác cứu nạn, cứu hộ và những nội dung khác liên quan đến hoạt động cứu nạn, cứu hộ;”.

Điều 3. Bổ sung mẫu, bãi bỏ các khoản, điểm, điều

1. Bổ sung Mẫu số 04.

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 6; khoản 2, khoản 4 Điều 16 Thông tư số 149/2020/TT-BCA.

3. Bãi bỏ khoản 1 Điều 4; khoản 4 Điều 7; Điều 8; điểm d khoản 1 Điều 9; khoản 2 Điều 14 Thông tư số 08/2018/TT-BCA.

Điều 4. Hiệu thực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2023.

2. Số tem kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được in, hiện nay do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách phát hành cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật, điều khoản của văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn được trích dẫn trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung trích dẫn cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để kịp thời hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;

- Công báo, Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công an;

- Lưu: VT, C07.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đại tướng Tô Lâm

 

 

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
Vui lòng đợi