Dự thảo Thông tư về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an lần 2
Lĩnh vực: An ninh trật tự Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Công anTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong Công an nhân dân.

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BỘ CÔNG AN

 

 

Số:           /2019/TT-BCA

DỰ THẢO LẦN 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam,

cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an

 

Căn cứ Luật Đặc xá năm 2018;

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng,

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong Công an nhân dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an; cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ); phạm nhân ở trại giam, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng (sau đây gọi chung là phạm nhân, trại viên, học sinh); cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sơ giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

1. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong việc quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh; đảm bảo cho phạm nhân, trại viên, học sinh thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và phạm nhân, trại viên, học sinh.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và quy định của Bộ Công an về công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh.

2. Tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, trại viên, học sinh.

3. Nghiêm cấm và kiên quyết xử lý mọi hành vi lợi dụng dân chủ để xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cản trở hoạt động của các cơ quan tư pháp, hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; vi phạm quy định về quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh.

 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Mục 1

NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐỂ

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN, HỌC SINH BIẾT

 

Điều 4. Những nội dung thông báo công khai

1. Chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; tiêu chuẩn thi đua và xếp loại đối với phạm nhân, trại viên, học sinh.

2. Tình hình chấp hành án, học tập, lao động, sức khỏe của phạm nhân, trại viên, học sinh theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả xét đại xá, đặc xá, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho phạm nhân; giảm thời hạn, tạm đình chỉ việc chấp hành biện pháp đưa vào sơ sở giáo dục bắt buộc cho trại viên; giảm thời hạn, tạm đình chỉ việc chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng cho học sinh.

4. Chế độ, tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, sinh hoạt, học tập, chăm sóc y tế; điều kiện, thủ tục, thời gian thăm, gặp thân nhân, nhận, gửi thư, nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân và tiếp xúc những người khác có liên quan của phạm nhân, trại viên, học sinh theo quy định của pháp luật.

5. Chế độ, chỉ tiêu, định mức lao động và việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân, trại viên, học sinh.

6. Việc xử lý kỷ luật những phạm nhân, trại viên, học sinh có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; khen thưởng những phạm nhân, trại viên, học sinh có thành tích theo định kì hoặc đột xuất.

7. Cấp có thẩm quyền và nơi giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị hợp pháp về quyền lợi của cơ quan, tổ chức, cá nhân và phạm nhân, trại viên, học sinh. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và đề nghị của phạm nhân, trại viên, học sinh theo quy định của pháp luật và Thông tư này.

8. Địa điểm và lịch tiếp công dân, phạm nhân, trại viên, học sinh; nội quy nơi tiếp công dân, phạm nhân, trại viên, học sinh; hòm thư góp ý.

Điều 5. Hình thức công khai

1. Bằng văn bản niêm yết tại địa điểm tiếp công dân, nhà thăm gặp, nơi công cộng trong phạm vi trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

2. Thông qua hệ thống truyền thanh của trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

3. Thông báo trong hội nghị gia đình phạm nhân, trại viên, học sinh.

4. Thông báo trực tiếp cho từng cá nhân hoặc trước tập thể phạm nhân, trại viên, học sinh hoặc thông qua ban tự quản, đội, tổ phạm nhân, trại viên, học sinh.

5. Các hình thức phù hợp khác.

Điều 6. Địa điểm tiếp công dân, giải quyết công việc liên quan đến công tác quản lý phạm nhân, trại viên, học sinh ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Địa điểm tiếp công dân, nhà thăm gặp được bố trí nơi thuận tiện, dễ biết, có trang thiết bị cần thiết để cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ, giải quyết công việc hoặc thăm gặp phạm nhân, trại viên, học sinh. Tại địa điểm tiếp công dân phải có biển ghi tên cơ quan, đơn vị, cán bộ tiếp công dân, nội quy nơi tiếp công dân.

 

Mục 2

NHỮNG VIỆC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, PHẠM NHÂN,

TRẠI VIÊN, HỌC SINH THAM GIA, THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẠI GIAM, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

 

Điều 7. Những việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện trong công tác quản lý phạm nhân, trại viên, học sinh ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

2. Xuất trình giấy tờ có liên quan theo quy định khi đến thăm gặp, tiếp xúc với phạm nhân, trại viên, học sinh và đề nghị giải quyết các công việc liên quan; nghiêm chỉnh thực hiện nội quy và chỉ dẫn của cán bộ, chiến sĩ công tác tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

3. Phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh; tham gia đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm nội quy trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cản trở hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Những việc phạm nhân, trại viên, học sinh tham gia ý kiến để Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định

1. Phạm nhân, trại viên, học sinh được tham gia bình xét thi đua, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, được đề xuất ý kiến đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đối với bản thân cũng như đối với phạm nhân, trại viên, học sinh khác.

2. Phạm nhân, trại viên, học sinh được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; được kiến nghị với Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đối với những biểu hiện tiêu cực, thiếu sót trong quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh của cán bộ, chiến sĩ công tác tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, những lời nói, cử chỉ, hành động sai trái, lệch lạc, vi phạm pháp luật của phạm nhân, trại viên, học sinh khác.

3. Phạm nhân, trại viên, học sinh được tham gia các cuộc họp tập thể phạm nhân, trại viên, học sinh và được quyền lựa chọn, bình bầu người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị vào Ban tự quản phạm nhân, trại viên, học sinh (sau đây gọi chung là Ban tự quản) hoặc đề nghị bãi miễn người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Ban tự quản. Ban tự quản có trách nhiệm giúp Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, nội quy, nếp sống văn hóa trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; đề đạt kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của phạm nhân, trại viên, học sinh với Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng.

4. Phạm nhân, trại viên, học sinh thực hiện việc tham gia ý kiến, kiến nghị, đề xuất thông qua hoạt động của Ban tự quản, gửi qua hòm thư góp ý, đối thoại trực tiếp hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và của Thông tư này.

 

Mục 3

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ TRONG THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở TRẠI GIAM, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC, TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

 

Điều 9. Trách nhiệm của Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng

1. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nội dung quy định tại Mục 1, Chương II Thông tư này. Phát hiện, xem xét, xử lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm dân chủ trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân, trại viên, học sinh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung quy định tại Mục 2, Chương II Thông tư này.

3. Bố trí các hòm thư góp ý, khiếu nại, tố cáo đặt tại buồng giam phạm nhân, buồng ở trại viên, học sinh hoặc nơi công cộng trong phạm vi trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Định kỳ 6 tháng tổ chức 01 lần cho phạm nhân, trại viên, học sinh đối thoại trực tiếp với Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng.

4. Định kỳ tiếp công dân mỗi tháng 01 lần, nghe ý kiến phản ánh của công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông báo đúng thời hạn, bằng văn bản niêm yết công khai trả lời việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đơn thư góp ý của công dân.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và phạm nhân, trại viên, học sinh theo quy định của pháp luật.

6. Kịp thời xử lý các hành vi lợi dụng thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

1. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 3, Chương I của Thông tư này.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệnh Công an nhân dân khi tiếp xúc, làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Phát hiện, báo cáo kịp thời lãnh đạo đơn vị các hành vi vi phạm dân chủ trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh.

4. Sử dụng trang thiết bị, phương tiện cần thiết để phục vụ công tác theo quy định.

 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng …. năm 2019, thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BCA ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Định kỳ 06 tháng, 01 năm và khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Thông tư này, báo cáo kết quả vể Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để tập hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

- BCĐTW về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- BCĐ thực hiện dân chủ Bộ Công an;

- Thường trực BCĐ thực hiện dân chủ Bộ Công an;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT; V03; C10(P5).

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đại tướng Tô Lâm

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi