Công văn 6893/VPCP-CN 2019 xử lý đơn kiến nghị về tình trạng xe dù, bến cóc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6893/VPCP-CN
V/v: Xử lý đơn kiến nghị về tình trạng xe dù, bến cóc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh.

 

Một số doanh nghiệp vận tải tại tỉnh Quảng Ninh có đơn kiến nghị đề nghị 22 tháng 7 năm 2019 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh về tình trạng xe dù, bến cóc, xe kinh doanh vận tải không đúng quy định của pháp luật trên tuyến đường Hà Nội - Quảng Ninh (văn bản đã gửi đến các cơ quan). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ: Công an, Giao thông vận tải và đng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh xem xét đơn kiến nghị của các doanh nghiệp nêu trên, nếu đúng phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp chấn chnh hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.I;
- Lưu: VT, CN (2b) cp

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực