Công văn 3630/VPCP-KGVX 2019 thực hiện Đề án truyền thông phòng chống ma túy, mại dâm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 3630/VPCP-KGVX
V/v: Tăng cường thực hiện Đề án phối hợp truyền thông PCAIDSMTMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin  và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (tại văn bản số 28/BC-LĐTBXH ngày 21 tháng 3 năm 2019), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch y ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, có ý kiến như sau:

1. Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.

2. Tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình buôn bán, sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng tăng nhanh, kinh phí và hình thức, nội dung tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, để tăng cường thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020”, đề nghị các Bộ, cơ quan quyết liệt triển khai các nhiệm vụ sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Y tế tăng cường phối hợp, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông; quan tâm chỉ đạo, ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng thời lượng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng chương trình, tin bài theo chỉ tiêu của Đề án; ưu tiên kinh phí thực hiện các sản phẩm truyền thông có hiệu quả, phát sóng vào các khung giờ có nhiều người theo dõi; chú trọng tuyên truyền về tác hại của các chất gây nghiện, chất hướng thần mới và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ.

- Bộ Tài chính tăng cường phối hợp, giám sát việc phân bổ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trong triển khai Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” để lồng ghép có hiệu quả các nội dung và tiết kiệm kinh phí.

- Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan truyền thông liên quan nghiên cứu, triển khai xây dựng chuyên mục Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Cục PCTNXH (Bộ LĐTB
XH);
- Cục PC AIDS (Bộ Y tế);
- C04 (BCA);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). CĐ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực