Công văn 3609/VPCP-KGVX 2019 bổ sung Nghị định 73/2018/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn

Thuộc tính văn bản
Công văn 3609/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 73/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3609/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 03/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Tóm tắt văn bản
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 3609/VPCP-KGVX
V/v
: Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2018/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Công an.

 

Xét kiến nghị của Bộ Công an tại công văn số 1315/BCA-C41 ngày 02 tháng 4 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: TP, CT, YT, KHCN, NNPTNT;
- C04, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐTCP, Các Vụ: PL, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b)
, CĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan