Chỉ thị 10/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------
Số: 10/2015/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2015

 
CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TẠI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP,
NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI
 
 
Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng, nhất là thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp: một số đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng sinh viên, học sinh, người lao động xuống đường tuần hành biểu tình để gây rối an ninh trật tự; tình hình đình công, lãn công, đập phá tài sản tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên còn mơ hồ trước âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tình hình trộm cắp trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và mất cảnh giác với hoạt động của các loại tội phạm khác...
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể là: Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và các văn bản có liên quan.
2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố về tiếp tục tổ chức cho lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hưởng ứng cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” theo Công văn số 5550/UBND-PCNC ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật do Công an Thành phố tổ chức. Xây dựng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại đơn vị. Tập trung xây dựng lực lượng bảo vệ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đông công nhân (ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp) kịp thời phối hợp ứng phó và giải quyết tốt các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra phức tạp.
3. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự, chấp hành tốt các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng...; Tuyên truyền, vận động đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên hiểu rõ về quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giải quyết các vụ việc xâm phạm chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nhất là xâm phạm vùng biển của Việt Nam, không tham gia biểu tình trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gắn với 04 tiêu chuẩn an toàn trong 12 tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố, gồm: Tiêu chuẩn ký túc xá văn hóa; Cơ sở, nhà hàng tổ chức tiệc cưới văn hóa; Cơ quan, đơn vị văn hóa; Doanh nghiệp văn hóa. Xây dựng các mô hình điểm trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở... Gắn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với các phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước.
5. Tăng cường vai trò nòng cốt của hệ thống tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức nhân dân trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, có hiệu quả. Tăng cường công tác bảo vệ trong các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, ngoại giao, nhất là các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chú ý các ngày Lễ, Tết và sự kiện chính trị quan trọng.
6. Tổ chức các hoạt động thiết thực, có hiệu quả kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào dịp ngày 19 tháng 8 hàng năm theo Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/2014/CT-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự của Thành phố.
7. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng và phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, qua đó tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông báo kinh nghiệm, cách làm hay, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình để nhân rộng.
8. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, người đứng đầu các cơ sở giáo dục có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Công an Thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan Trung ương theo quy định.
Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và được phổ biến đến các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để triển khai thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục V28 - Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc TP;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các Báo, Đài Trung ương và TP;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH; TTCB;
- Lưu: VT (VX-TC) H.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 10/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 10/2015/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 11/06/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh trật tự
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực