Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
--------

Số: 20/VBHN-VPQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

                                                                             

LUẬT

SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 

Luật sĩ quan Quân đội nn dân Việt Nam s16/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 ca Quc hi, có hiệu lc ktngày 01 tháng 4 năm 2000, đưc sa đi, bsung bi:

1. Luật s19/2008/QH12 ny 03 tháng 6 năm 2008 ca Quc hi sa đổi, bsung mt s điều ca Luật sĩ quan Quân đi nhân dân Vit Nam, có hiu lc ktngày 01 tháng 7 năm 2008;

2. Lut s72/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 ca Quc hi sa đổi, bsung mt sđiu ca Lut sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam, có hiu lc kt ny 01 tng 7 năm 2015.

Để xây dng đội ngũ sĩ quan Qn đi nhân n Việt Nam vững mnh, làm nòng ct xây dựng Quân đi nhân dân cách mng, chính quy, tinh nhuệ, từng bưc hiện đi; bảo đm hoàn thành mọi nhim vụ đưc giao;p phn xây dựng nền quc phòng toàn dân, xây dựng và bo vvng chắc Tổ quc Việt Nam xã hi chnghĩa;

Căn cứ vào Hiến pp nưc Cng hòa xã hi chnghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam[1].

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Sĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam[2]

Sĩ quan Quân đi nhân dân Vit Nam (sau đây gọi chung là sĩ quan) là cán bộ ca Đng Cng sn Việt Nam và Nhà nưc Cng hòa xã hi chnga Vit Nam, hoạt động trong lĩnh vc quân s, đưc Nhà nưc phong qn m cấp Úy, cp Tá, cấp ng.

Quân phục, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chng minh sĩ quan do Chính phquy đnh.

Điều 2. Vị trí, chức năng của sĩ quan

quan là lc lưng nòng ct ca quân đội và là thành phn chyếu trong đi ngũ cán bquân đi, đảm nhiệm các chc vlãnh đo, chhuy, qun lý hoặc trc tiếp thc hin mt snhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đi sn ng chiến đu và hoàn thành mi nhim v đưc giao.

Điều 3. Lãnh đo, chỉ huy, qun lý sĩ quan

Đi ngũ sĩ quan đt i slãnh đo tuyệt đi, trc tiếp vmi mặt ca Đng Cng sn Vit Nam, sthống nh ca Chtch nưc, squản lý thống nht ca Chính ph và sự chhuy, qun lý trc tiếp ca B trưng Bộ Quc phòng.

Điều 4. Điều kiện tuyển chn đào to sĩ quan

Công dân nưc Cộng hòa xã hội chnga Việt Nam có đtiêu chuẩn vchính tr, phẩm chất đo đức, trình đhọc vn, sc khe và tui đời; có nguyện vọng và kh năng hoạt đng trong lĩnh vc quân sthì có thđưc tuyển chn đào tạo sĩ quan.

Điều 5. Ngun b sung sĩ quan ti ngũ

Nhng ngưi sau đây đưc tuyển chn b sung cho đội ngũ sĩ quan ti ngũ:

1. Hsĩ quan, binh sĩ tt nghiệp các trưng đào tạo sĩ quan hoặc các trưng đi hc ngoài quân đi.

2. Hsĩ quan, binh sĩ hoàn thành tt nhiệm vchiến đu.

3. Quân nhân chuyên nghip và công chc quc png ti ngũ tt nghip đi hc trlên đã đưc đào tạo, bồi dưỡng chương trình quân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

4. Cán b, ng chc ngi quân đi và những ngưi tt nghip đại học trở lên đưc điu đng o phc v trong quân đi đã đưc đào to, bi dưng chương trình quân sự theo quy định ca B trưng Bộ Quc phòng;

5. Sĩ quan dbị.

Điều 6. Quyền, nghĩa vvà trách nhiệm của sĩ quan

1. Sĩ quan có quyền và nghĩa vng n theo quy định ca Hiến pháp và pháp luật nưc Cnga xã hi chnga Việt Nam; có quyn, nghĩa v và trách nhiệm theo quy định ca Luật y.

2. Sĩ quan đưc Nhà nưc bo đảm vchính sách, chế đưu đãi phù hp vi tính cht hot động đặc thù quân s.

Điều 7. Gii thích từ ng

Trong Lut này, các tngsau đây đưc hiểu như sau:

1. Ngạch sĩ quan ti ngũ là ngch gm những sĩ quan thuộc lc lưng thưng trc đang công tác trong quân đi hoc đang đưc biệt phái.

2. Sĩ quan biệt phái là sĩ quan ti ngũ đưc cử đến công tác ở cơ quan, tổ chc ngoài quân đội.

3. Ngạch sĩ quan dblà ngạch gồm nhng sĩ quan thuộc lc lượng dbđộng viên đưc đăng ký, qun lý, huấn luyện đsẵn sàng huy động o phc vtại ngũ.

4.[3] (đưci b)

4.[4] Sĩ quan chhuy, tham mưu là sĩ quan đảm nhiệm công tác tác chiến, hun luyện và y dng lc lưng vquân s.

5.[5] Sĩ quan chính trị là sĩ quan đảm nhiệm công c đng, công tác chính tr.

6.[6] Sĩ quan hậu cn là sĩ quan đảm nhiệm công tác bo đảm vvật cht cho sinh hot, huấn luyện và tác chiến ca quân đội.

7.[7] Sĩ quan kỹ thut là sĩ quan đảm nhiệm công c bo đảm vk thuật vũ khí, trang thiết b.

8.[8] Sĩ quan chuyên môn khác là sĩ quan đm nhiệm công tác trong các ngành kng thuc các nhóm ngành sĩ quan quy định ti các khon 4, 5, 6 và 7 Điều y.

9.[9] Phong cp bc quân hàm sĩ quan là quyết đnh trao cấp bc quân hàm cho ngưi trở thành sĩ quan.

10.[10] Thăng cp bc quân hàm sĩ quan là quyết định đbt sĩ quan lên cp bậc quân hàm cao hơn.

11.[11] Giáng cp bậc quân hàm sĩ quan là quyết định hạ cp bậc quân m hin tại ca sĩ quan xung cấp bậc quân m thấp hơn.

12.[12] Tưc quân hàm sĩ quan là quyết định hy bquân m sĩ quan ca quân nhân.

13.[13] Sĩ quan thôi phc vụ ti ngũ là sĩ quan chuyển ra ngoài quân đi.

14.[14] Chuyển ngch sĩ quan là chuyển sĩ quan tngch sĩ quan tại ngũ sang ngch sĩ quan d bhoặc ngưc li.

16.[15] (đưc bãi b)

15.[16] Gii ngch sĩ quan dblà chuyển ra khi ngch sĩ quan dbị.

Điều 8. Ngch sĩ quan

quan chia thành hai ngch: sĩ quan ti ngũ và sĩ quan dbị.

Điều 9. Nhóm ngành sĩ quan

quan gm các nhóm ngành sau đây:

1. Sĩ quan chhuy, tham mưu;

2. Sĩ quan chính tr;

3. Sĩ quan hậu cn;

4. Sĩ quan kthut;

5. Sĩ quan chuyên môn khác.

Điều 10. Hệ thng cp bc quân hàm sĩ quan

Hthng cp bậc quân hàm của sĩ quan gm ba cấp, mưi hai bc:

1. Cấp Úy có bn bc:

Thiếu úy;

Trung úy;

Thưng úy;

Đại úy.

2. Cấp Tá có bốn bậc:

Thiếu tá;

Trung tá;

Thưng tá;

Đại tá.

3. Cấp ng có bn bc:

Thiếu tưng, Chun Đô đc Hải quân;

Trung tưng, Phó Đô đốc Hi quân;

Thưng tưng, Đô đốc Hải quân;

Đại tưng.

Điều 11. Chức vụ của sĩ quan[17]

1. Chc vcơ bn ca sĩ quan gồm có:

a) Bộ trưng BQuốc png;

b) Tổng Tham mưu trưởng; Chnhiệm Tổng cc Chính tr;

c) Chnhiệm Tổng cc, Tổng cc trưng, Chính y Tổng cc;

d) Tư lệnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng;

đ) Tư lnh Quân đoàn, Chính y Quân đoàn; Tư lnh Binh chng, Chính y Binh chủng; Tư lnh Vùng Hải quân, Chính y Vùng Hi quân;

e) Sư đoàn trưng, Chínhy Sư đoàn; Chhuy trưởng Bộ ch huy quân s tnh, thành phtrc thuc Trung ương (sau đây gọi là cấp tnh), Chính y Bộ chhuy quân sự cp tnh; Chhuy trưởng Bộ chhuy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính y Bộ chhuy Bộ đi Biên phòng cp tỉnh;

g) Lđn trưng, Chínhy Lđoàn;

h) Trung đoàn trưng, Chính y Trung đn; Ch huy trưng Ban chhuy quân shuyn, qun, th, thành phthuc tnh (sau đây gọi là cp huyn), Chính trviên Ban chhuy quân sự cp huyn;

i) Tiu đoàn trưng, Chính trviên Tiu đoàn;

k) Đại đi trưng, Chính trviên Đại đi;

l) Trung đi trưng.

2. Chc vụ, chc danh tương đương với chức vquy đnh tại c đim c, d và đ khon 1 Điu y do Chính phquy đnh; chc v, chc danh tương đương vi chc vquy định ti các đim e, g, h, i, k và l khon 1 Điu y do Btrưởng BQuc phòng quy định.

Điều 12. Tiêu chun của sĩ quan

1. Tiêu chun chung:

a) Có bn lĩnh chính trị vng ng, tuyệt đi trung thành vi Tquc và nhân dân, vi Đng Cộng sản Vit Nam và Nhà nưc Cng hòa xã hi chnga Vit Nam; có tinh thn cảnh giác cách mng cao, sẵn sàng chiến đu, hy sinh, hoàn thành tt mi nhiệm vđưc giao;

b) Có phẩm chất đo đc cách mng; cn kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đưng li, chtrương ca Đng, chính sách, pháp luật ca Nhà nưc; phát huy dân ch, ginghiêm kluật quân đi; tôn trọng và đoàn kết vi nhân dân, vi đồng đi; đưc qun cng tín nhim;

c) Có trình đchính tr, khoa hc quân svà khnăng vận dụng sáng tạo chnghĩa c - Lênin, tư tưng HChí Minh, đưng lối, quan đim, chtrương ca Đng và Nhà nưc vào nhiệm vy dng nn quc phòng toàn dân, y dựng quân đội nn dân; có kiến thc vvăn hóa, kinh tế, xã hội, pháp lut và các lĩnh vc khác; có năng lc hot động thc tin đáp ứng yêu cầu nhim vđưc giao; tt nghip chương trình đào to theo quy định đối vi tng chc v;

d) Có lý lch rõ ràng, tui đi và sc khe phù hp vi chc vụ, cấp bậc quân m mà sĩ quan đảm nhim.

2. Tiêu chuẩn cthđi vi tng chc vụ ca sĩ quan do cp có thẩm quyền quy đnh.

Điều 13. Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan[18]

1. Hạn tui cao nhất ca sĩ quan phc vtại ngũ theo cấp bậc quân hàm:

Cấp Úy: nam 46, nữ 46;

Thiếu tá: nam 48, n 48;

Trung tá: nam 51, nữ 51;

Thưng tá: nam 54, n 54;

Đại tá: nam 57, n 55;

Cấp ng: nam 60, n 55.

2. Khi quân đi có nhu cu, sĩ quan có đphẩm chất vchính tr, đo đc, gii vchuyên môn, nghiệp v, sc khe tt và t nguyện thì có thđưc kéo dài tui phc vtại ngũ quy định ti khoản 1 Điu y không quá 5 năm; trưng hp đặc bit có tho dài hơn.

3[19]. Hạn tui cao nht ca sĩ quan gichc vchhuy, quản lý đơn vquy định tại các điểm đ, e, g, h, i, k và l khon 1 Điều 11 ca Luật này do Bộ trưng Bộ Quốc phòng quy định nhưng không vưt quá hn tui cao nhất ca sĩ quan quy định ti khoản 1 Điu này.

Điều 14. Trách nhim y dựng đi ngũ sĩ quan

Trong phạm vi chc năng, nhiệm vụ, quyền hn ca mình, các cơ quan, tổ chc, đơn vvũ trang nhân dân và mi công dân có trách nhiệm xây dng đi ngũ sĩ quan.

 

Chương II

QUÂN HÀM, CHỨC VỤ SĨ QUAN

 

Điều 15. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan[20]

1. Cp bc quân hàm cao nht đối vi chc vca sĩ quan đưc quy định như sau:

a) Đại tưng:

Bộ trưng Bộ Quc phòng;

Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

b) Thưng tưng, Đô đốc Hi quân:

Thtrưởng BQuc phòng có cp bậc quân m cao nhất là Thưng tưng, Đô đc Hải quân kng quá sáu;

Phó Tng Tham mưu trưởng, Phó Chnhim Tổng cc Chính tr: mi chc vụ có cp bậc quân hàm cao nht là Thưng ớng không quá ba;

Giám đốc, Chínhy Hc vin Quc phòng.

c) Trung tưng, Phó Đô đc Hải quân:

Tư lnh, Chính y: Quân khu, Quân chng, Bộ đi Biên phòng; Chnhiệm Tng cc, Tng cc trưng, Chínhy Tng cc; Trưng Ban Cơ yếu Chính ph;

Tư lnh, Chính y Bộ Tư lnh: Thđô Hà Nội, thành phHChí Minh, Cnh t biển Việt Nam;

Giám đốc, Chính y các hc vin: Lc quân, Chính tr, Kthuật quân s, Hậu cần, Quân y;

Hiệu trưng, Chính y các trưng sĩ quan: Lc quân I, Lc quân II, Chính tr;

Phó Gm đốc Hc viện Quc phòng có cấp bậc quân hàm cao nht là Trung tưng không quá ba; Phó Chính y Hc viện Quc phòng có cp bậc quân hàm cao nhất là Trung tưng là một;

Cc trưởng c cc: c chiến, Qn huấn, Quân lc, Dân quân tvệ, Tchc, n bộ, Tuyên huấn, Nhà trưng, c chiến điện t, Công nghthông tin, Cu hộ - Cu nn, Đối ngoi;

Chánh Thanh tra BQuốc phòng; Chánh án a án Quân sự Trung ương Phó Chánh án Tòa án nhân dân ti cao; Viện trưng Vin Kiểm sát Quân sTrung ương là Phó Viện trưng Vin Kiểm t nhân dân ti cao;

Chánh n phòng Quân y Trung ương - Văn phòng BQuc phòng;

Viện trưng Viện Chiến lưc quc phòng;

Giám đốc Bệnh vin Trung ương Quân đi 108.

d) Thiếu tưng, Chun Đô đc Hi quân:

Tư lệnh, Chính y: Quân đoàn, Binh chủng, Vùng Hi quân, Vùng Cảnh t biển;

Cc trưng các cc: Bảo van ninh Quân đội, Khoa hc quân s, i chính, Kế hoạch và Đu tư, Quân y, Điều tra hình s, Tiêu chun - Đo lường - Cht lượng, n vn, Chính sách, Kinh tế, Cơ yếu, Doanh tri, Quản lý công nghệ, Bn đ, Qn nhu, Xăng du, Vận ti, Qn k, Xe - y, Kthut binh chng, Hun luyện - Đào to, Phòng không Lục quân, Trinh sát, Png chng ma y, Quản kthut nghip vmật mã; c cc 11, 12, 16, 25 và 71;

Viện trưng: Vin Khoa học và Công nghquân s, Vin Lịch squân sVit Nam, Viện 26, Vin 70;

Giám đốc, Chính y các hc vin: Phòng kng - Không qn, Hải quân, Biên png, Khoa hc quân s;

Giám đốc Hc vin Kthut Mt mã;

Tư lnh các Binh đoàn Quc phòng - Kinh tế: 11, 12, 15, 16 và 18;

Tư lnh, Chínhy Bộ Tư lnh Bo vLăng Chtch Hồ Chí Minh;

Chnhiệm Chính tr: Qn khu, Quân chng, Bộ đội Biên phòng, Hc vin Quốc phòng, BTổng Tham mưu, Tổng cc Hu cn, Tng cc Kthut, Tng cc ng nghiệp Quc png, Tng cc II; Cc trưng Cc Chính trị thuc Tng cc Chính tr;

Mt Phó Tham mưu trưng là Bí thư hoc Phó Bí thư Đng y Bộ Tham mưu Qn khu, Quân chng, Bđội Biên phòng;

Mt Phó Chnhiệm Chính trlà Bí thư hoặc Phó Bí thư Đng y Cc Chính trị Quân khu, Quân chủng, Bộ đi Biên phòng;

Tng Biên tp o Qn đi nhân dân, Tng Biên tp Tạp chí Quốc phòng toàn n;

Giám đốc Trung m Phát thanh - Truyền hình Quân đi;

Tng Giám đốc, mt Phó Tng Giám đc là Bí thư Đng y Tập đoàn Viễn tng Quân đi;

Tng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đi Việt - Nga;

Giám đốc: Bnh vin 175, Bệnh vin 103, Viện Y học ctruyền Quân đội, Viện Bng quc gia;

Chnhiệm c khoa thuc Hc viện Quc phòng: Lý luận Mác - Lênin; Công tác Đng, công c chính tr; Chiến lưc; Chiến dịch;

Trợ lý Btrưng BQuốc phòng, Vtrưng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Chánh n phòng Tổng cc Chính tr;

Chc vụ cp phó ca cấp trưng quy đnh tại điểm c khon y có cấp bậc quân m cao nht là Thiếu tưng, slưng như sau: ca Chính y là một; ca Chnhiệm Tổng cc, Tng cc trưng, Tư lnh Quân khu không quá bốn; ca Tư lnh Quân chng không quá sáu; ca Tư lnh Bộ đi Biên phòng không quá năm; ca Cc trưng Cc Tác chiến, Cc Quân huấn không quá ba; ca Giám đốc Hc vin Lc quân, Hc vin Chính tr, Hc vin Kthut quân s, Hc vin Hu cần, Hc vin Quân y không quá ba; ca Hiệu trưng Trưng Sĩ quan Lc quân I, Trường Sĩ quan Lc quân II, Trưng Sĩ quan Chính trkhông quá ba; ca Trưng Ban Cơ yếu Chính phủ, Tư lnh Bộ Tư lnh Thđô Hà Nội, Tư lnh BTư lnh thành phHChí Minh, Tư lnh BTư lnh Cnh sát bin Vit Nam, Chánh Thanh tra BQuc phòng không quá ba; ca Cc trưng Cc Quân lc, Cc Dân quân tvệ, Cc Tchc, Cc Cán bộ, Cc Tuyên hun, Cc Nhà trưng, Cc Tác chiến đin t, Cc Công nghthông tin, Cc Cu hộ - Cu nn, Cc Đi ngoi, Chánh án Tòa án Quân sTrung ương, Viện trưởng Vin Kiểm sát quân sTrung ương, Chánh Văn phòng Quân y Trung ương - Văn phòng BQuc png, Vin trưng Viện Chiến c quốc phòng không quá hai; ca Giám đốc Bnh vin Trung ương Quân đi 108 là một;

đ) Đại tá:

đoàn trưng, Chính y Sư đoàn; Ch huy trưởng, Cnh y Bộ ch huy quân sự cấp tnh; Ch huy trưng, Chínhy Bộ chhuy Bộ đi Biên phòng cp tnh;

Lđoàn trưng, Chínhy Lđoàn;

e) Thưng tá:

Trung đoàn trưng, Chính y Trung đoàn; Chhuy trưng, Cnh trviên Ban ch huy quân sự cấp huyn;

g) Trung tá:

Tiểu đn trưng, Chính trviên Tiu đoàn;

h) Thiếu tá:

Đại đi trưng, Chính trviên Đại đi;

i) Đại úy:

Trung đội trưng.

2. Phó Chnhim và y viên chuyên trách y ban Kiểm tra Quân y Trung ương có cấp bc quân m cp tướng thc hiện theo quy định ca cơ quan có thm quyn.

3. Sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái là y viên Tờng trcy ban Quc png và An ninh ca Quốc hội hoặc đưc bnhiệm chc vTổng cc trưng hoặc tương đương có cấp bc quân hàm cao nht là Thiếu tưng; sĩ quan Quân đội nhân dân bit phái là Phó Chnhim y ban Quc png và An ninh ca Quốc hội hoặc đưc bnhiệm chc vThtrưởng hoặc tương đương có cấp bc quân hàm cao nhất là Trung tướng; sĩ quan Quân đi nhân n bit phái có chc vcao hơn đưc thăng quân hàm cấp ng theo quy định ca cơ quan có thẩm quyn.

4. Cp bậc quân hàm cao nht đi vi chức v, chc danh ca sĩ quan là cp tưng ca đơn v thành lp mi do y ban thưng vQuc hi quyết định.

5. Cấp bậc quân m cao nht đi vi chc vụ, chc danh ca sĩ quan là cp tá, cấp úy n li do B trưng BQuc phòng quy định.

Điều 16. Đối tượng phong quân hàm sĩ quan tại ngũ[21]

1. Hc viên tt nghip đào to sĩ quan ti ngũ đưc phong quân hàm Thiếu ; tốt nghip loi giỏi, loi khá ở nhng ngành đào to có tính cht đc thù hoc có thành tích xut sc trong công tác đưc phong quân m Trung úy, trưng hợp đc bit đưc phong quân m cao hơn theo quy định ca Btrưng BQuc phòng.

2. Hsĩ quan, binh sĩ trong thời chiến; quân nhân chuyên nghiệp và công chc quc phòng ti ngũ; cán b, công chc ngoài quân đi và những ngưi tt nghip đại hc trở lên vào phc vti ngũ đưc bnhiệm giữ chc vca sĩ quan thì đưc phong cp bậc quân hàm sĩ quan tương xứng.

Điều 17. Thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ[22]

1. Sĩ quan tại ngũ đưc thăng quân m khi có đủ các điu kiện sau đây:

a) Đủ tiêu chun theo quy đnh tại Điều 12 ca Luật y;

b) Cp bậc quân hàm hin tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nht quy định đi vi chc v, chc danh đang đảm nhim;

c) Đthi hn xét thăng quân m quy định ti khon 2 Điu này.

2. Thi hn xét thăng quân m đối vi sĩ quan tại ngũ đưc quy định như sau:

Thiếu úy n Trung úy: 2 năm;

Trung úy n Thưng úy: 3 năm;

Thưng úy n Đi úy: 3 năm;

Đại úy lên Thiếu tá: 4 năm;

Thiếu tá lên Trung tá: 4 năm;

Trung tá lên Thưng : 4 năm;

Thưng tá lên Đại : 4 năm;

Đại tá n Thiếu tưng, Chun Đô đc Hi quân ti thiểu là 4 năm;

Thiếu tưng, Chun Đô đc Hải quân n Trung tưng, Phó Đô đốc Hải quân ti thiểu là 4 năm;

Trung tưng, Phó Đô đc Hi quân lên Thưng tưng, Đô đc Hi qn tối thiu là 4 năm;

Thưng tưng, Đô đốc Hi quân lên Đại tưng ti thiu là 4 m;

Thời gian sĩ quan học tập tại trường đưc nh o thời hạn t thăng quân m.

3. Tuổi ca sĩ quan tại ngũ t thăng quân m từ cp bậc Đại tá lên Thiếu tưng, Chun Đô đốc Hải quân kng quá 57, trưng hp cao hơn khi có yêu cu theo quyết định ca Chtịch nưc.

4. Sĩ quan ti ngũ lập thành ch đặc biệt xuất sắc thì đưc t thăng quân hàm vưt bc, nhưng không vưt quá cp bc quân hàm cao nhất đi vi chc v, chc danh sĩ quan đang đm nhim.

Điều 18. Thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn[23]

quan đưc xét thăng qn m tc thi hạn quy định tại khoản 2 Điu 17 ca Luật y trong các tng hp sau đây:

1. Trong chiến đu lập chiến công xuất sắc hoặc trong công tác, nghiên cu khoa hc đưc tng Hn chương;

2. Hoàn thành tt chc trách, nhiệm vmà cấp bậc quân m hin ti thấp hơn cấp bc quân hàm cao nhất quy định đi vi chc vmà sĩ quan đang đảm nhiệm thai bậc trở lên hoc cấp bc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chỉ huy, quản lý.

Điều 19. Kéo dài thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan[24]

1. Sĩ quan đến thi hạn xét thăng quân hàm mà chưa đđiều kin quy định tại khoản 1 Điu 17 ca Luật y thì đưc xét thăng quân m vào nhng năm tiếp theo.

2. Trong thi hn t thăng quân m, sĩ quan bklut cnh cáo, giáng chc, cách chc hoặc trong năm cuối ca thi hn xét thăng quân m, sĩ quan bk luật khin trách thì thi hạn xét thăng quân m phải kéo dài ít nht mt năm.

3. Sĩ quan bklut giáng cp bậc quân hàm, sau ít nhất mt năm ktngày bgiáng cp, nếu tiến bthì đưc xét thăng quân m.

Điều 20. Mức thăng, giáng cp bc quân hàm sĩ quan

Việc thăng hoc giáng cp bậc quân m sĩ quan mi ln chđưc mt bc; trưng hp đặc biệt mi thăng hoặc giáng nhiu bc.

Điều 21. Bổ nhim, miễn nhiệm chức vụ đi vi sĩ quan

1. Sĩ quan đưc bnhiệm chc vkhi có nhu cầu biên chế và đtiêu chun quy đnh đi vi chc vđảm nhim.

2. Việc miễn nhiệm chc vđi vi sĩ quan đưc thc hiện trong các tng hp sau đây:

a) Khi thay đổi tchức mà không n biên chế chc vsĩ quan đang đm nhim;

b) Sĩ quan không n đtiêu chuẩn và điu kin đảm nhiệm chc vhin ti;

c) Sĩ quan hết hn tui phc vti ngũ quy định ti khoản 1 Điều 13 ca Luật y mà không đưc kéo dài thi hạn phc vti n.

3. Sĩ quan có thđưc giao chc vthấp hơn chc vđang đm nhiệm hoc chc vcó quy đnh cấp bậc quân hàm cao nht thp hơn cấp bậc quân m hiện tại trong nhng trưng hp sau đây:

a) Tăng cưng cho nhiệm vđặc bit;

b) Thay đi tổ chc, biên chế;

c) Điều chnh đphù hp vi năng lc, sc khe ca sĩ quan.

Điều 22. Quan hệ cp bc, chức vụ ca sĩ quan

Sĩ quan có cp bậc quân hàm cao hơn là cấp trên ca sĩ quan có cp bậc quân m thấp hơn; trưng hợp sĩ quan có chc vcao hơn nhưng có cấp bc quân hàm bng hoặc thấp hơn cấp bậc quân hàm ca sĩ quan thuc quyền thì sĩ quan có chc vcao hơn là cấp trên.

Điều 23. Quyn tm đình chỉ chức vụ đi vi sĩ quan trong trưng hp khn cp

Trường hp khn cp mà sĩ quan thuc quyền kng chấp hành mnh lệnh thể gây ra hậu qunghiêm trng thì sĩ quan có chc vtTrung đoàn trưng trở n đưc quyền tạm đình chchc vđi vi sĩ quan đó và chđnh ngưi thay thế tạm thời, đồng thi phải báo cáo ngay cấp trên trc tiếp.

Điều 24. Bit phái sĩ quan

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vquốc phòng, sĩ quan tại ngũ đưc bit phái đến công tác ở cơ quan, tổ chc ngoài quân đội, do cấp có thẩm quyền quyết đnh.

Điều 25. Thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan[25]

1. Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, phong, thăng, giáng, tước quân hàm đối với sĩ quan được quy định như sau:

a) Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, Chuẩn Đô đốc, Phó Đô đốc, Đô đốc Hải quân;

b) Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng; Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục, Tổng cục trưởng, Chính ủy Tổng cục; Tư lệnh, Chính ủy Quân khu; Tư lệnh, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Tư lệnh, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ và các chức vụ khác theo quy định của cấp có thẩm quyền;

c) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ và phong, thăng, giáng, tước các cấp bậc quân hàm còn lại và nâng lương sĩ quan;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức vụ thuộc ngành Kiểm sát, Toà án, Thi hành án trong quân đội được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm đến chức vụ nào thì có quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, điều động, biệt phái, giao chức vụ thấp hơn, cho thôi phục vụ tại ngũ, chuyển ngạch và giải ngạch sĩ quan dự bị đến chức vụ đó.

Điều 25a. Trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước quân hàm đối với sĩ quan[26]

1. Thtưng Chính phtrình Chtch c phong, thăng, giáng, tưc quân m cấp tưng, Chun Đô đốc, Phó Đô đốc, Đô đc Hải quân.

Việc thăng, giáng, tưc quân hàm cấp tưng ca sĩ quan Quân đi nhân dân bit phái theo đnghị ca cơ quan, tchc, đơn v nơi đưc cử đến bit phái và Btrưng BQuc phòng.

2. Trình t, th tc phong, thăng, giáng,c cp bậc quân hàm đối vi sĩ quan cấp , cấp úy và nâng lương sĩ quan do B trưng BQuc phòng quy đnh.

 

Chương III

NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA SĨ QUAN

 

Điều 26. Nghĩa vcủa sĩ quan

quan có nghĩa vsau đây:

1. Sẵn sàng chiến đu, hy sinh bo vđộc lp, chquyn, toàn vn lãnh thổ ca Tquc, bo vĐng Cộng sản Vit Nam và Nhà nưc Cng hoà xã hi chnghĩa Vit Nam; tham gia y dựng đt nưc, bảo vi sn và li ích ca Nhà nưc, ca cơ quan, tổ chc; bảo v tính mng, tài sn, quyền và li ích hp pháp ca cá nhân;

2. Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực về chính trị, quân sự, văn hóa, chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ;

3. Tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội; giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia;

4. Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội;

5. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Điều 27. Trách nhiệm của sĩ quan

Sĩ quan có trách nhiệm sau đây:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thừa hành nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền;

2. Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao; bảo đảm cho đơn vị chấp hành triệt để đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào;

3. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu sĩ quan có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra mệnh lệnh; trong trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó.

Điều 28. Những việc sĩ quan không được làm

Sĩ quan không được làm những việc trái với pháp luật, kỷ luật quân đội và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức không được làm.

Điều 29. Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan biệt phái[27]

1. Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và được hưởng quyền lợi như sĩ quan đang công tác trong quân đội; được cơ quan, tổ chức nơi đến biệt phái bảo đảm điều kiện làm việc và sinh hoạt.

2. Thực hiện nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao và chịu sự quản lý của cơ quan, tổ chức nơi đến biệt phái.

Điều 30. Đào tạo, bồi dưỡng đối với sĩ quan

1. Sĩ quan được Đảng và Nhà nước chăm lo, khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển tài năng.

2. Sĩ quan đưc đào to, bi dưng ti các trưng trong và ngi quân đội theo yêu cầu công tác.

Điều 31. Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan tại ngũ[28]

quan tại ngũ đưc hưng tiền lương, phụ cp, nhà ở và điu kiện m việc như sau:

1[29]. Chế độ tiền lương và phụ cấp do Chính phủ quy định; bảng lương của sĩ quan được tính theo chức vụ, chức danh đảm nhiệm và cấp bậc quân hàm phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt; phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ tại ngũ. Sĩ quan được hưng phụ cấp, trợ cấp như đi vi cán b, công chc có cùng điu kin m việc và phụ cp, trợ cấp có tính chất đặc thù quân s;

2. Đủ tiêu chuẩn, đến thời hạn xét thăng quân hàm nhưng đã có bậc quân hàm cao nhất của chức vụ đang đảm nhiệm hoặc đã có bậc quân hàm Đại tá, cấp Tướng 4 năm trở lên mà chưa được thăng cấp bậc quân hàm cao hơn thì được nâng lương theo chế độ tiền lương của sĩ quan;

3. Giữ nhiều chức vụ trong cùng một thời điểm thì được hưởng quyền lợi của chức vụ cao nhất và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo theo quy định của pháp luật;

4. Khi được giao chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 của Luật này thì được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ cũ;

5. Khi có quyết định miễn nhiệm chức vụ thì được hưởng các quyền lợi theo cương vị mới;

6. Được bảo đảm điều kiện để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

7[30]. Được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội,

được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Chế độ nghỉ của sĩ quan tại ngũ

1. Sĩ quan tại ngũ được nghỉ những ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động và nghỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Khi có lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ và trong thời chiến, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được ra lệnh đình chỉ chế độ nghỉ của sĩ quan; mọi sĩ quan đang nghỉ phải về ngay đơn vị.

Điều 33. Chăm sóc sức khỏe sĩ quan tại ngũ và gia đình sĩ quan

1. Sĩ quan tại ngũ được chăm sóc sức khỏe; khi bị thương, ốm đau ở xa các cơ sở quân y hoặc mắc những bệnh mà cơ sở quân y không có khả năng điều trị thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở dân y, được quân đội thanh toán viện phí.

2. Bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của chồng và của vợ, vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi của sĩ quan tại ngũ không có chế độ bảo hiểm y tế thì được khám bệnh, chữa bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại các cơ sở quân y và dân y theo quy định của Chính phủ.

Điều 34. Sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng

Khi chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, nếu sĩ quan có đủ điều kiện thì được xét chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng và được hưởng mức lương không thấp hơn khi còn là sĩ quan.

Điều 35. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ[31]

1. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ điều kiện nghỉ hưu;

b) Hết tuổi phục vụ tại ngũ quy định tại Điều 13 của Luật này;

c) Do thay đổi tổ chức, biên chế mà không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng;

d) Không còn đủ tiêu chuẩn quy định đối với sĩ quan tại ngũ.

2. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ theo một trong các hình thức sau đây:

a) Nghỉ hưu;

b) Chuyển ngành;

c) Phc viên;

d) Nghtheo chế độ bệnh binh.

3. Khi thôi phục vụ tại ngũ, nếu đủ tiêu chuẩn và chưa hết hạn tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị quy định tại Điều 38 của Luật này thì chuyển sang ngạch sĩ quan dự bị.

Điều 36. Điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan

Sĩ quan được nghỉ hưu khi:

1. Đủ điều kiện theo quy định bảo hiểm xã hội của Nhà nước;

2. Trong trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này, quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chc quốc phòng hoc không chuyn ngành đưc, nếu nam sĩ quan có đ 25 năm và nsĩ quan có đ20 năm phc v trong quân đi trlên thì đưc ngh hưu.

Điều 37. Quyền lợi của sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ và sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần[32]

1. Sĩ quan nghỉ hưu được hưởng quyền lợi sau đây:

a) Lương hưu tính trên cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này;

b) Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm tại khoản 1 Điều 13 của Luật này, do thay đổi tổ chức, biên chế hoặc hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ;

c) Sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong những ngày lễ và những cuộc hội họp, những buổi giao lưu truyền thống của quân đội;

d) Được chính quyền địa phương nơi sĩ quan cư trú hợp pháp đăng ký hộ khẩu, tạo điều kiện để làm ăn sinh sống; trường hợp chưa có nhà ở thì được bảo đảm nhà ở hoặc đất ở theo quy định của Chính phủ;

đ) Khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế tại các cơ sở quân y và dân y.

2. Sĩ quan chuyển ngành được hưởng quyền lợi sau đây:

a) Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết đối với những sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức;

b) Bảo lưu mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng;

c) Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ tại ngũ và cấp bậc quân hàm tại thời điểm chuyển ngành; trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương sĩ quan tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu;

d) Các quyền lợi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

đ) Trường hợp do nhu cầu điều động trở lại phục vụ trong quân đội, thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc quân hàm và thâm niên công tác.

3. Sĩ quan phục viên được hưởng quyền lợi sau đây:

a) Trợ cấp tạo việc làm và trợ cấp phục viên một lần;

b) Nếu có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh miễn hoặc giảm viện phí tại cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

c) Các quyền lợi quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

4. Sĩ quan nghỉ theo chế độ bệnh binh được hưởng quyền lợi sau đây:

a) Chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

b) Các quyền lợi quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.

5. Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ tại ngũ.

6. Sĩ quan tại ngũ hy sinh thì thân nhân của sĩ quan đó được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.

7. Sĩ quan tại ngũ từ trần thì thân nhân của sĩ quan đó ngoài chế độ theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội còn được trợ cấp một lần theo quy định của Chính phủ.

 

Chương IV

SĨ QUAN DỰ BỊ

 

Điều 38. Tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị[33]

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị quy định như sau:

Cấp Úy: 51;

Thiếu tá: 53;

Trung tá: 56;

Thượng tá: 57;

Đại tá: 60;

Cấp Tướng: 63.

Điều 39. Đối tượng đăng ký sĩ quan dự bị

Những người sau đây phải đăng ký sĩ quan dự bị:

1. Sĩ quan, cán bộ là quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện của sĩ quan dự bị;

2. Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan khi thôi phục vụ tại ngũ và hạ sĩ quan dự bị đã được đào tạo sĩ quan dự bị;

3. Cán bộ, công chức ngoài quân đội và những người tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của quân đội, đã được đào tạo sĩ quan dự bị.

Điều 40. Gọi đào tạo sĩ quan dự bị và gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu[34]

Căn cứ vào kế hoạch của Chính phủ, việc gọi đào tạo sĩ quan dự bị, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu thực hiện theo quy định sau đây:

1. Gọi đào tạo sĩ quan dự bị:

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ và những người tốt nghiệp từ đại học trở lên ngoài quân đội;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với cán bộ, công chức, hạ sĩ quan dự bị cư trú tại địa phương.

2. Gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ thời chiến; huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu:

a) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đối với sĩ quan dự bị giữ chức vụ chỉ huy Lữ đoàn và tương đương, chỉ huy Sư đoàn và tương đương; sĩ quan dự bị có cấp bậc quân hàm Đại tá;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với sĩ quan dự bị giữ chức vụ chỉ huy Trung đoàn và tương đương, sĩ quan dự bị có cấp bậc quân hàm Thượng tá; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với sĩ quan dự bị giữ chức vụ từ chỉ huy Tiểu đoàn và tương đương trở xuống, sĩ quan dự bị có cấp bậc quân hàm Trung tá trở xuống.

3. Gọi sĩ quan dự bị làm nhiệm vụ khẩn cấp nhưng chưa đến mức động viên cục bộ và gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ trong thời bình thời hạn là 2 năm do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Điều 41. Bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm sĩ quan dự bị

Việc bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm đối với sĩ quan dự bị được quy định như sau:

1. Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị được phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị.

2. Cán bộ, công chức tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị thì căn cứ vào chức vụ được bổ nhiệm trong các đơn vị dự bị động viên, kết quả học tập, rèn luyện và mức lương đang hưởng để xét phong cấp bậc quân hàm sĩ quan dự bị tương xứng.

3. Căn cứ vào nhu cầu biên chế, tiêu chuẩn chức vụ của sĩ quan, kết quả học tập quân sự và thành tích phục vụ quốc phòng, sĩ quan dự bị được bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên và được thăng cấp bậc quân hàm tương xứng với chức vụ đảm nhiệm.

4. Thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị dài hơn 2 năm so với thời hạn của mỗi cấp bậc quân hàm sĩ quan tại ngũ quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

5. Sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ thì căn cứ vào tiêu chuẩn, quy định cấp bậc quân hàm của chức vụ được bổ nhiệm, cấp bậc quân hàm sĩ quan dự bị hiện tại và thời hạn xét thăng quân hàm để xét thăng cấp bậc quân hàm tương xứng.

Điều 42. Trách nhiệm của sĩ quan dự bị

Sĩ quan dự bị có trách nhiệm sau đây:

1. Đăng ký, chịu sự quản lý của chính quyền và cơ quan quân sự địa phương nơi cư trú hoặc công tác và đơn vị dự bị động viên.

2. Tham gia các lớp huấn luyện, tập trung kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong lực lượng dự bị động viên.

4. Vào phục vụ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật này.

Điều 43. Quyền lợi của sĩ quan dự bị

Sĩ quan dự bị có quyền lợi sau đây:

1. Được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên; trong thời gian tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp, được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y và được hưởng các chế độ khác do Chính phủ quy định; được miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích.

2. Sĩ quan dự bị được gọi vào phục vụ tại ngũ trong thời bình, khi hết thời hạn được trở về cơ quan hoặc địa phương trước khi nhập ngũ và tiếp tục phục vụ trong ngạch dự bị; trường hợp quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ tiêu chuẩn thì được chuyển sang ngạch sĩ quan tại ngũ.

Điều 44. Giải ngạch sĩ quan dự bị[35]

Sĩ quan dự bị hết hạn tuổi quy định tại Điều 38 của Luật này hoặc không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì giải ngạch sĩ quan dự bị.

Việc giải ngạch sĩ quan dự bị do cấp có thẩm quyền quyết định.

 

Chương V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SĨ QUAN

 

Điều 45. Nội dung quản lý nhà nước về sĩ quan

Nội dung quản lý nhà nước về sĩ quan bao gồm:

1. Ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sĩ quan;

2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ sĩ quan;

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, bố trí, sử dụng sĩ quan; chính sách, chế độ đối với đội ngũ sĩ quan;

4. Chỉ đạo, tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm đối với sĩ quan và việc thi hành các quy định của Luật này.

Điều 46. Trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sĩ quan.

2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về sĩ quan; chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện việc quản lý nhà nước về sĩ quan.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuc Chính phtrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn ca mình có trách nhiệm phi hp vi Bộ Quc png thc hin vic qun lý nhà nưc vsĩ quan; đào to, cung cấp cho quân đi những n bphù hp vi yêu cầu qn s; ưu tiên tiếp nhn, b tviệc làm cho sĩ quan đã hoàn thành nhiệm vtrong quân đội, có đđiều kin chuyển ngành theo kế hoch ca Chính ph; bảo đảm điu kin đthc hin cnhch, chế đ đi vi sĩ quan tại ngũ, sĩ quan thôi phc vti ngũ và gia đình sĩ quan.

Điều 47. Trách nhim của chính quyền đa phương các cấp

Chính quyền đa phương các cấp trong phm vi nhiệm vụ, quyền hn ca mình có trách nhim:

1. Giáo dc hưng nghip, tạo ngun đào tạo sĩ quan trong thanh niên.

2. Ưu tiên tiếp nhn, btrí việc làm đối vi sĩ quan chuyển ngành, phc viên.

3. Đăng ký, quản lý, tạo điu kiện đsĩ quan dbhoàn thành nhiệm vtheo quy đnh ca pháp lut.

4. Thc hiện các chế đ, cnh sách đi vi sĩ quan và gia đình sĩ quan cư trú hp pháp ti đa phương.

 

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 48. Khen thưng

quan có thành tích trong chiến đu, phc vchiến đu, công tác; cơ quan, tổ chc và cá nhân có thành tích trong việc thc hiện Lut y thì đưc khen thưng theo quy đnh ca Nhà nưc.

Điều 49. Xlý vi phm

1. Sĩ quan vi phạm kluật qn đội, pháp lut ca Nhà nưc thì y theo tính cht, mc đvi phm mà bxlý theo Điều lnh qun lý bđội, xpht hành chính hoặc btruy cu trách nhiệm nh stheo quy đnh ca pháp lut.

2. Sĩ quan tạm thi không đưc mang quân m khi bị khi t, tạm gi, tạm giam; sĩ quan bpht tù thì đương nhiên btưc quân m khi bn án có hiu lc pháp lut.

3. Cơ quan, tổ chc, cá nhân vi phạm Luật y thì bx lý theo quy định ca pháp lut.

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH[36]

 

Điều 50. Hiệu lực thi hành

Luật y có hiệu lc thi hành ktngày 01 tháng 4 năm 2000.

Luật y thay thế Lut vsĩ quan Qn đi nhân dân Việt Nam ngày 30 tháng 12 năm 1981 và Luật sa đổi, bsung mt sđiều ca Lut vsĩ quan Quân đi nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1990.

Nhng quy định trưc đây trái vi Luật này đều i bỏ.

Điều 51. Quy đnh thi hành Lut

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này./.

 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hạnh Phúc

 

 

------------------------

[1] Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam có căn cban hành như sau:

Căn cHiến pháp nưc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam năm 1992 đã đưc sa đổi, bổ sung một số điu theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sa đổi, bổ sung một số điu của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam số 16/1999/QH10.

Lut số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam có căn cban hành như sau:

Căn cứ Hiến pháp nưc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam;

Quốc hội ban hành Luật sa đổi, bổ sung một số điu của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam số 16/1999/QH10 đã đưc sa đổi, bổ sung một số điu theo Luật số 19/2008/QH12.

[2] Điu này đưc sa đổi, bsung theo quy đnh ti khon 1 Điu 1 ca Lut s19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[3] Khon này đưc bãi bỏ theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một sđiu của Lut sĩ quan Quân đi nhân dân Vit Nam, có hiu lc ktừ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[4] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[5] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[6] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[7] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[8] Khon này đưc sp xếp li và sửa li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[9] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[10] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[11] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[12] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[13] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[14] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[15] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[16] Khon này đưc sp xếp li theo quy đnh ti Điu 2 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[17] Điu này đưc sửa đổi, bổ sung ln thứ nht theo quy đnh ti khon 2 Điu 1 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2008 như sau:

Điu 11. Chức vca sĩ quan

1. Chc vcơ bản của sĩ quan gồm có:

a) Trung đội trưng;

b) Đại đội trưng, Chính trị viên Đại đội;

c) Tiu đoàn trưng, Chính trị viên Tiu đoàn;

d) Trung đoàn trưng, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưng Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện;

đ) Lữ đoàn trưng, Chính ủy Lữ đoàn;

e) Sư đoàn trưng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưng vùng Hải quân, Chính ủy vùng Hải quân; Chỉ huy trưng vùng Cảnh sát bin, Chính ủy vùng Cảnh sát bin; Chỉ huy trưng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Chính ủy Bchỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh;

g) Tư lnh Quân đoàn, Chính ủy Quân đoàn; Tư lnh Binh chủng, Chính ủy Binh chủng;

h) Tư lnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng;

i) Chủ nhim Tổng cc, Chính ủy Tổng cc;

k) Tổng Tham mưu trưng, Chủ nhim Tổng cục Chính trị;

l) Bộ trưng Bộ Quc phòng.

2. Chc vơng đương với chc vụ quy đnh tại đim h và đim i khoản 1 Điu này do Thủ ng Chính phủ quy đnh; chc vơng đương với chc vụ quy đnh tại c đim a, b, c, d, đ, e và g do Bộ trưng Bộ Quốc phòng quy đnh.

Điu này đưc sa đổi, bổ sung ln thứ hai theo quy đnh ti khon 1 Điu 1 của Lut số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2015.

[18] Điu này đưc sa đi, bsung theo quy đnh ti khon 3 Điu 1 ca Lut s19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[19] Khon này đưc sa đổi, bổ sung ln thứ nht theo quy đnh ti khon 3 Điu 1 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đi nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2008 như sau:

3. Hạn tuổi cao nhất ca sĩ quan gichc vchỉ huy, quản lý đơn vị quy đnh tại các đim a, b, c, d, đ, e và g khon 1 Điu 11 do Bộ trưng Bộ Quốc phòng quy đnh nhưng không vưt quá hạn tuổi cao nhất của sĩ quan quy đnh tại khoản 1 Điu này.

Khon này đưc sửa đổi, bổ sung ln thứ hai theo quy đnh ti khon 2 Điu 1 ca Lut số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2015.

[20] Điu này đưc sửa đổi, bổ sung ln thứ nht theo quy đnh ti khon 4 Điu 1 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2008 như sau:

Điu 15. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vca sĩ quan

1. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chc vcơ bản của sĩ quan đưc quy đnh như sau:

a) Trung đội trưng: Thưng úy;

b) Đại đội trưng, Chính trị viên Đại đội: Đại úy;

c) Tiu đoàn trưng, Chính trị viên Tiu đoàn: Trung tá;

d) Trung đoàn trưng, Chính ủy Trung đoàn; Chỉ huy trưng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện: Thưng tá;

đ) Lữ đoàn trưng, Chính ủy Lữ đoàn: Đại tá;

e) Sư đoàn trưng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưng vùng Hải quân, Chính ủy vùng Hải quân; Chỉ huy trưng vùng Cảnh sát bin, Chính ủy vùng Cảnh sát bin; Chỉ huy trưng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh: Đại tá;

g) Tư lệnh Quân đn, Chính y Quân đoàn; Tư lệnh Binh chng, Chính y Binh chủng: Thiếu tướng;

h) Tư lnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng: Trung tưng;

i) Chủ nhim Tổng cc, Chính ủy Tổng cục: Trung ng;

k) Tổng Tham mưu trưng, Chủ nhim Tổng cục Chính trị: Đại tưng;

l) Bộ trưng Bộ Quc phòng: Đại tưng.

2. Cấp bậc quân hàm cao nhất của chc vơng đương với chc vti c đim g, h và i khoản 1 Điu này do Thng Chính phủ quy định; tại c đim a, b, c, d, đ và e do Bộ trưng Bộ Quốc phòng quy đnh.

3. Sĩ quan ở lực lưng quân sự đa phương cấp tỉnh, cấp huyện thuộc đa bàn trọng yếu về quân s, quốc phòng theo quy đnh của Chính phủ hoặc sĩ quan ở đơn vcó nhim vụ đặc bit do Bộ trưng Bộ Quốc phòng quy đnh và có quá trình cống hiến xuất sắc thì đưc thăng quân hàm cao hơn một bậc so vi cấp bậc quân hàm cao nhất quy đnh tại khoản 1 Điu này.

Điu này đưc sa đổi, bổ sung ln thứ hai theo quy đnh ti khon 3 Điu 1 của Lut số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2015.

[21] Điu này đưc sa đi, bsung theo quy đnh ti khon 5 Điu 1 ca Lut s19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[22] Điu này đưc sửa đi, bsung theo quy đnh ti khon 4 Điu 1 ca Lut s72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

[23] Điu này đưc sa đổi, bsung theo quy đnh ti khon 6 Điu 1 ca Lut s19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[24] Điu này đưc sa đi, bsung theo quy đnh ti khon 7 Điu 1 ca Lut s19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[25] Điu này đưc sửa đổi, bổ sung ln thứ nht theo quy đnh ti khon 8 Điu 1 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2008 như sau:

Điu 25. Thẩm quyền quyết định đối vi sĩ quan

1. Thẩm quyn bổ nhim chc vụ, phong, thăng quân hàm đối vi sĩ quan đưc quy đnh như sau:

a) Chủ tịch nưc bổ nhim Tổng Tham mưu trưng, Chủ nhim Tổng cục Chính trị; phong, thăng quân hàm Đại tưng, Thưng ng, Đô đốc Hải quân;

b) Thủ ng Chính phủ bổ nhim Chủ nhim Tng cục, Chính ủy Tổng cc; Tư lnh Quân khu, Chính ủy Quân khu; Tư lnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và các chc vơng đương; phong, thăng quân hàm Trung ng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu ng, Chuẩn Đô đốc Hải quân;

c) Bộ trưng Bộ Quốc phòng bổ nhim c chc vụ và phong, thăng các cấp bậc quân hàm còn lại;

d) Vic bổ nhim c chc vụ thuộc ngành Kim sát, Toà án, Thi hành án trong quân đội đưc thc hin theo quy đnh của pháp luật.

2. Cấp có thẩm quyền quyết đnh bổ nhim, phong, thăng quân hàm đến chc vụ, cấp bc nào thì có quyền quyết đnh kéo dài thời hạn phc v tại ngũ, nâng ơng, điu động, bit phái, min nhim, giao chc v thấp hơn, giáng chức, cách chc, tưc quân hàm, giáng cấp bậc quân hàm sĩ quan, cho thôi phục vtại ngũ, chuyển ngạch và giải ngạch sĩ quan dự bị đến chc vụ, cấp bậc đó.

Điu này đưc sa đổi, bổ sung ln thứ hai theo quy đnh ti khon 5 Điu 1 của Lut số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2015.

[26] Điu này đưc bổ sung theo quy đnh ti Khon 6 Điu 1 của Lut số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2015.

[27] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[28] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Luật số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[29] Khon này đưc sửa đổi, bổ sung ln thứ nht theo quy đnh ti khon 10 Điu 1 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đi nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2008 như sau:

1. Chế độ tin ơng và phụ cấp do Chính phủ quy đnh; bảng ơng ca sĩ quan căn cứ vào cấp bậc quân hàm và chc vđưc quy đnh phù hp vi tính chất, nhim vcủa quân đội là ngành lao động đặc bit; thâm niên tính theo mc lương hin hưng và thời gian phục vtại ngũ. Sĩ quan đưc hưng phụ cấp, trợ cấp như đối với cán bộ, công chc có cùng điu kin làm vic và phụ cấp, trợ cấp có tính chất đặc thù quân sự;

Khoản này được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Luật số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

[30] Khon này đưc sa đổi, bổ sung ln thứ nht theo quy đnh ti khon 10 Điu 1 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đi nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2008 như sau:

7. Đưc bảo đảm nhà , đăng ký hộ khẩu theo quy đnh của Chính phủ.

Khon này đưc sửa đổi, bổ sung ln thứ hai theo quy đnh ti khon 7 Điu 1 ca Lut số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2015.

[31] Điu này đưc sa đi, b sung theo quy đnh ti khon 11 Điu 1 ca Lut s 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[32] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[33] Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Luật số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[34] Điu này đưc sa đi, b sung theo quy đnh ti khon 14 Điu 1 ca Lut s 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[35] Điu này đưc sa đi, b sung theo quy đnh ti khon 15 Điu 1 ca Lut s 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.

[36] Điu 3 của Lut số 19/2008/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực kể tngày 01 tháng 7 năm 2008 quy đnh như sau:

Điu 3

Luật này có hiu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008.”

Điu 2 và Điu 3 ca Lut số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điu của Lut sĩ quan Quân đội nhân dân Vit Nam, có hiu lực ktngày 01 tháng 7 năm 2015 quy đnh như sau:

Điu 2

Luật này có hiu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Các quy đnh về phong, thăng, giáng, c quân hàm cấp ng; bổ nhim, min nhiệm, cách chc, giáng chc c chc vụ có quân hàm cao nhất là cấp ng có hiu lực thi hành tthi đim Luật này đưc công bố.

Điu 3

Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy đnh chi tiết c điu, khoản đưc giao trong Luật.

 

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam
Số hiệu:20/VBHN-VPQH Ngày ký xác thực:11/12/2014
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất:Văn phòng Quốc hội
Ngày đăng công báo: Đã biết Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Số công báo: Đã biết Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực