Kế hoạch 68/KH-UBND Hà Nội 2019 về thi hành Luật Cảnh sát biển

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

Số: 68/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

- Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn Thành phố.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CƠ QUAN THỰC HIỆN

1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, báo cáo về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2019.

2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam

a) Tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị lực lượng vũ trang Thủ đô nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- Thời gian hoàn thành: Trong Quý II năm 2019.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tương xứng với vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan báo, Đài Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

c) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư lệnh Thủ đô.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

3. Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát bin Việt Nam gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

b) Triển khai có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (tổ chức giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội,...)

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Bộ Tư lệnh Thủ đô: Là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

b) Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố: Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Thành phố, quận, huyện, thị xã; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục Luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên Trang thông tin điện tử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở quận, huyện, thị xã và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

d) Sở Tài chính: Hướng dẫn các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

đ) Các sở, ban, ngành Thành phố: Triển khai thực hiện, lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến các văn bản pháp luật khác của cơ quan, đơn vị mình để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả thiết thực.

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thông qua hoạt động của tổ chức mình tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 đến hội viên và nhân dân.

g) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật tại địa phương;

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động trong Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành và các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Đối với các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật mới được giao triển khai trong năm 2019, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, b trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2019 để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành; đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này, hằng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Tư lệnh Thủ đô để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Quốc phòng./.

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- TT Thành ủy, TTHĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị x
ã;
- VP
UBTP: CVP, PCVP Phm Chí Công;
- Các phòng: NC, TKBT,
TH;
- Lưu VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

thuộc tính Kế hoạch 68/KH-UBND

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:68/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:15/03/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh quốc gia
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi