Kế hoạch 176/KH-UBND Hà Nội phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 176/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

___________

 

Thực hiện Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Quyết định số 2053/QĐ-BQP ngày 02 tháng 7 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch số 1561/KH-TM ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tổng Tham mưu về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Quyết định số 2314/QĐ-BQP ngày 24 tháng 7 năm 2020 về ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 (sau đây viết gọn là Luật LLDBĐV) và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố nhằm giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về lực lượng dự bị động viên, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị minh; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian, thiết thực, hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN

TRIỂN KHAI

HOÀN THÀNH

1

Biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV)

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố

Tháng 9/2020

Tháng 9/2020

2

Tập huấn Luật LLDBĐV

2.1

Tham gia tập huấn trực tuyến toàn quốc do Bộ Quốc phòng tổ chức

- Tại Điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:

+ Chủ trì: Đồng chí lãnh đạo UBND Thành phố.

+ Thành phần: Đại biểu Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện (mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương 01 đồng chí); Tư lệnh, Chính ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp huyện.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Văn phòng UBND Thành phố; các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã

Tháng 9/2020

Tháng 9/2020

2.2

UBND cấp huyện tổ chức tập huấn Luật LLDBĐV

+ Chủ trì: Đồng chí lãnh đạo UBND.

+ Thành phần: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể; sĩ quan Ban CHQS cấp huyện.

UBND quận, huyện, thị xã

Các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Tháng 10/2020

Tháng 12/2020

3

Tuyên truyền Luật LLDBĐV

3.1

Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền phổ biến Luật LLDBĐV và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, truyền thống LLDBĐV trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; các báo: Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị, Quốc phòng Thủ đô.

Thường xuyên

 

3.2

Tuyên truyền Luật LLDBĐV và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cơ quan báo, đài của Thành phố

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Thường xuyên

 

3.3

Biên soạn tài liệu phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Sở Tư pháp

UBND quận, huyện, thị xã

Thường xuyên

 

3.4

Đăng tin, bài tuyên truyền Luật LLDBĐV và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố.

Sở Tư pháp

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

 

 

3.5

Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Thường xuyên

 

4

Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố kết quả triển khai thực hiện.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Văn phòng UBND Thành phố; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Tháng 8/2020

Tháng 01/2021

5

Tổng kết thực hiện Đề án.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Văn phòng UBND Thành phố; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Tháng 12/2021

Tháng 01/2022

 

III. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã theo quy định về phân cấp nhà nước hiện hành.

- Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Là cơ quan thường trực giúp UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện Đề án báo cáo UBND Thành phố và Bộ Quốc phòng.

- Tham mưu đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố thông tin, tuyên truyền Luật LLDBĐV và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng.

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức tập huấn Luật LLDBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật LLDBĐV; phối hợp tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND Thành phố và Bộ Quốc phòng.

3. Các sở, ban, ngành Thành phố

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng.

- Phân công lãnh đạo tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc do Bộ Quốc phòng tổ chức tại Điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật LLDBĐV và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ, nhân viên, người lao động cơ quan; chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ tham gia tuyên truyền, phổ biến Luật LLDBĐV và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Phân công cán bộ tham gia tập huấn Luật LLDBĐV và các vãn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật do UBND Thành phố tổ chức; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thuộc quyền tham gia tập huấn do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức đúng thành phần, thời gian quy định.

4. Sở Tài chính

- Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; thanh quyết toán đúng nguyên tắc tài chính.

- Căn cứ Kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt, hằng năm trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Sở Tài chính phối hợp các đơn vị cân đối nguồn kinh phí báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp (nếu có) để triển khai thực hiện theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức tập huấn Luật LLDBĐV và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền.

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở của địa phương tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lực lượng dự bị động viên.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan thường trực - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Số 8, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì quận Nam Từ Liêm) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Quốc phòng./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng; (Để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (Để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (Để báo cáo)
- Các PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, NC(Tr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Hồng Sơn

 

 

thuộc tính Kế hoạch 176/KH-UBND

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:176/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:01/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh quốc gia
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi