Dự thảo Thông tư về sử dụng biểu mẫu trong bảo vệ bí mật Nhà nước

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về

BỘ CÔNG AN

Số:       /2019/TT-BCA

 

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

 Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2019

 

THÔNG TƯ

Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

 

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số…/2019/NĐ-CP ngày…tháng… năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ;

Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về biểu mẫu và việc sử dụng biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 2. Biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

1. Văn bản ghi nhận độ mật của bí mật nhà nước: Mẫu số 01.

2. Dấu chỉ độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật: Mẫu số 02.

3. Dấu ký hiệu A, B, C: Mẫu số 03.

4. Dấu thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước: Mẫu số 04.

5. Dấu gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước: 05.

6. Dấu Giải mật: Mẫu số 06.

7. Dấu Giảm xuống Tối mật; Giảm xuống Mật: Mẫu số 07.

8. Dấu Tăng lên Tuyệt mật; Tăng lên Tối mật: Mẫu số 08.

9. Dấu Tài liệu thu hồi; Chỉ người có tên mới được bóc bì: Mẫu số 09.

10. Dấu sao, chụp bí mật nhà nước: Mẫu số 10.

11. Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước: Mẫu số 11.

12. Sổ quản lý bí mật nhà nước đi: Mẫu số 12.

13. Sổ quản lý bí mật nhà nước đến: Mẫu số 13.

14. Sổ chuyển giao bí mật nhà nước: Mẫu số 14.

15. Văn bản đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước: Mẫu số 15.

16. Thống kê bí mật nhà nước: Mẫu số 16.

17. Sơ đồ vị trí dấu mật trên văn bản: Mẫu số 17.

Điều 3. Sử dụng biểu mẫu

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng biểu mẫu quy đinh tại Điều 2 Thông tư này phải đảm bảo thống nhất, đầy đủ nội dung.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công an để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan thuộc CP;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân tối cao, Kiểm toán nhà nước;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Công báo Chính phủ;

- Bộ Công an: Các Thứ trưởng; các đơn vị trực thuộc Bộ; học viện, trường CAND; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;

- Lưu: VT, ANCTNB(P9).

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại tướng Tô Lâm

 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm