Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 06/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh quốc gia
Loading...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
Số: 06/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TỔNG KẾT THỰC HIỆN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2009
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009,
Để nhiệm vụ tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ ở các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội được đánh giá khách quan, toàn diện, đúng chỉ đạo, đạt chất lượng, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các ngành, các cơ quan, tổ chức và địa phương thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017 trên phạm vi Thành phố. Nội dung tổng kết cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau đây:
- Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Dân quân tự vệ:
+ Những hạn chế, vướng mắc, bất cập về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác Dân quân tự vệ nói riêng và trong tổng thể công tác quốc phòng ở các Sở, ngành, địa phương nói chung.
+ Làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Luật dân quân tự vệ.
- Đánh giá sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ giữa Luật dân quân tự vệ với Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan; những hạn chế vướng mắc, bất cập của Luật dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về Dân quân tự vệ trong tình hình mới.
- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Dân quân tự vệ.
2. Các sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức có Ban Chỉ huy quân sự cơ quan tổ chức ở cơ sở hoặc có đơn vị tự vệ; doanh nghiệp quân đội có tổ chức tự vệ không tổ chức hội nghị tổng kết, báo cáo tổng kết bằng văn bản, hoàn thành trước ngày 31/8/2017.
Tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ ở cấp Thành phố hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2017.
3. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hướng dẫn nội dung tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ để các sở, ngành thành phố, các địa phương triển khai tổ chức thực hiện; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo mọi mặt giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ đúng thời gian quy định, đạt chất lượng, hiệu quả.
4. Kinh phí tổng kết, khen thưởng được bảo đảm từ kinh phí của các địa phương cơ quan, tổ chức theo phân cấp ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật.
Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng;
- Cục Dân quân tự vệ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở, ngành, các cơ quan thuộc UBND TP;
- Các trường Đại học, Cao đẳng (TP Hà Nội);
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Ban CHQS các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VP,NC 150b.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan