Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp an ninh và bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------------

Số: 03/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP AN NINH VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 

Thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã tới gần, việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố và cả nước đã xảy ra một số trường hợp mất an ninh, an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại.

Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các Đoàn đại biểu và khách quốc tế tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn Thủ đô. Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan, có nhiệm vụ tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội: Chủ động phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, kho tàng. Xây dựng và báo cáo UBND Thành phố và Ngân hàng nhà nước Việt Nam kế hoạch bảo đảm an ninh kinh tế, trật tự an toàn hoạt động ngân hàng, phòng chống cháy, nổ tại trụ sở các Ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, các khu vực có khách giao dịch: các mục tiêu bảo vệ kinh tế và khu vực tập trung đông người do ngành quản lý trên địa bàn Thủ đô.

2. Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn Thành phố siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc thực hiện quy trình nghiệp vụ ngành ngân hàng và bảo đảm tuyệt đối an toàn kho quỹ, vận chuyển tiền, quản lý hoạt động các máy ATM …

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình nghiệp vụ ngành ngân hàng và an toàn kho quỹ, vận chuyển tiền, quản lý hoạt động các máy ATM … tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố và Ngân hàng nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý hoặc rút giấy phép hoạt động các đơn vị không đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành trung ương liên quan và tình hình hoạt động tín dụng trên địa bàn; nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng và ổn định hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính và quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn Thành phố. Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn; định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp tình hình, báo cáo UBND Thành phố gửi Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về quy định thanh toán bằng tiền mặt và Quyết định số 98/2007/QĐ-TTg ngày 04/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng Đô la hóa trong nền kinh tế; Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/07/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Ngành trung ương có liên quan và thực tế hoạt động các Đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ của các tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, hoạt động kinh doanh có hình thức thanh toán bằng ngoại tệ; chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và định kỳ tổng hợp báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam và UBND Thành phố theo quy định.

- Chủ động báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy; phối hợp các Báo, Đài trung ương và Thành phố thông tin, tuyên truyền kịp thời các chỉ đạo, khuyến cáo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và UBND Thành phố về các hoạt động nêu trên; định kỳ tổng hợp, đề xuất báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam và UBND Thành phố.

3. Sở Công thương chủ động phối hợp Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội, Công an Thành phố và các Sở, Ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng trên địa bàn Thành phố theo quy định; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

4. Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ các đối tượng hình sự, đối tượng lang thang cơ chỡ; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, nghiêm trị theo quy định pháp luật những đối tượng lợi dụng tự do dân chủ, âm mưu gây rối làm mất ổn định an ninh kinh tế và trật tự công cộng; tổng kiểm tra toàn diện công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác PCCC; công tác quản lý hành chính trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp và chỉ đạo cơ quan Công an, cơ quan Quân đội các cấp tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, đồng thời phát động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu gây rối làm mất ổn định an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

5. UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của địa phương chủ động phối hợp Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động, phòng chống cháy, nổ tại trụ sở các Ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, các khu vực có khách giao dịch; Chủ động phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, kho tàng và khu vực tập trung đông người trên địa bàn quản lý.

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an; Bộ Quốc phòng;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- TT: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Ngân hàng NNVN Chi nhánh TP Hà Nội;
- Các Sở, Ban, Ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- CVP, các PVP, KT, CT, NC, PC, TH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp an ninh và bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 03/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 06/01/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: An ninh quốc gia
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực