Tra cứu Công văn về An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 72 văn bản: An ninh quốc gia
41

Công văn 1302/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phát động phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2010

42

Công văn 2296/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả Hội thảo về khung pháp lý chống khủng bố tại Việt Nam

43

Công văn 1377/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010)

44

Công văn 521/BHXH-BCHQS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng năm 2011

45

Báo cáo 14/BC-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng và sơ kết thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh

46

Công văn 5785/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

47

Công văn 144/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

48

Công văn 4995/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng

49

Công văn 4868/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng

50

Công văn 1094/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất bán vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ quốc phòng

51

Công văn 3306/BGDĐT-GDQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng

52

Công văn 1532/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thủ tục Hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ An ninh Quốc phòng

53

Thông báo 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại phiên họp Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương

54

Công văn 1869/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế sử dụng đất quốc phòng

55

Thông báo 172/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục - đào tạo trong quân đội

56

Công văn 4334/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu chính sách đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên

57

Công văn 3479/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chính phủ Nghị định về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, chính sách quản lý diện tích đất trồng lúa

58

Công văn 2856/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2008

59

Công văn 2725/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Công điện số 612/CĐ-TTg ngày 27/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lúa gạo

60

Công điện 612/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lúa gạo