Danh mục

Văn bản Hợp nhất về An ninh quốc gia

Có tất cả 30 văn bản: An ninh quốc gia
01

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2021 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng

Xác thực: 10/08/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
02

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCA năm 2021 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

Xác thực: 03/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
03

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2021 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Xác thực: 03/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
04

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2021 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Xác thực: 15/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2021
05

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2021 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Xác thực: 08/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2021
06

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Biên giới quốc gia

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
07

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
08

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
09

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
10

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự

Xác thực: 16/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
11

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

Xác thực: 04/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
12

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 03/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
14

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Xác thực: 31/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
15

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội

Xác thực: 11/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ và quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Xác thực: 11/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
17

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Công an nhân dân

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BQP năm 2015 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Xác thực: 09/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BQP năm 2014 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 13/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi