Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 16 văn bản: An ninh quốc gia
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP Hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 27/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2016/BQP Hủy đốt thuốc phóng đạn dược

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 05/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2011/BCA Dự trữ Nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BCA Dự trữ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng cho do Bộ Công an quản lý

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCA Dự trữ Nhà nước đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công an quản lý

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 12/12/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-6:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 6: Công tác rà phá bom mìn, vật nổ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-1:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 1: Quy định chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-7:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 7: Xử lý bom mìn, vật nổ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-5:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 5: Công tác an toàn trong hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-3:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 3: Giám sát và đánh giá tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 22300:2018 ISO 22300:2018 An ninh và khả năng thích ứng - Từ vựng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-22:2016 ISO 7240-22:2007 Hệ thống báo cháy - Phần 22: Thiết bị phát hiện khói dùng trong các đường ống

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-4:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 4: Điều tra và khảo sát về ô nhiễm bom mìn, vật nổ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-8:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 8: Bảo đảm y tế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-9:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 9: Điều tra sự cố bom mìn, vật nổ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10299-2:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh-Phần 2: Thẩm định và công nhận tổ chức thực hiện hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
Vui lòng đợi