Văn bản UBND lĩnh vực An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 220 văn bản: An ninh quốc gia
01

Kế hoạch 426/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tự kiểm tra, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

02

Kế hoạch 1469/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024

03

Chỉ thị 2093/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập Phòng thủ dân sự năm 2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

04

Quyết định 15/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bình Thuận

05

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

06

Kế hoạch 322/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

07

Quyết định 1699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

08

Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

09

Quyết định 387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

10

Chỉ thị 1618/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Điện Biên

11

Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

12

Quyết định 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nam Định

13

Kế hoạch 1629/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

14

Kế hoạch 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

15

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

16

Quyết định 5050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

17

Quyết định 2921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Đà Nẵng

18

Kế hoạch 211/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Quyết định 1343/QĐ-TTg ngày 14/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

19

Quyết định 2300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Bắc Ninh

20