Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 63 văn bản: An ninh quốc gia
01

Kế hoạch 127/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sơ kết thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
02

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
03

Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

Ban hành: 13/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
04

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 20/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
05

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2019
06

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
07

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 14/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
08

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
09

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
10

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
11

Chỉ thị 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
12

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
13

Quyết định 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2017
14

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2017
15

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Ban hành: 26/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2017
16

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 22/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2017
17

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2014

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2014
18

Chỉ thị 19/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2014

Ban hành: 29/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2013
19

Quyết định 1572/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
20

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 16/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
Vui lòng đợi