Quyết định 2971/QĐ-BYT 2021 phân bổ vắc xin COVID-19 đợt 5

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ

______

Số: 2971/QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 5

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

n cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 5 cho các đơn vị, địa phương như sau:

1. Phân bổ 786.000 liều cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phân bổ cho các đơn vị, địa phương theo Phụ lục 1 đính kèm.

3. Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2.

1. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển ngay vắc xin tới Dự án TCMR khu vực để phân bổ ngay cho các địa phương, đơn vị theo danh sách tại Điều 1. Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo Khoản 3 Điều 1, Dự án TCMR cấp phát vắc xin cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật nơi có đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn để tiếp nhận vắc xin.

2. Các đơn vị được phân bổ tại Khoản 2 Điều 1 tổ chức tiếp nhận số vắc xin được phân bổ từ Dự án TCMR quốc gia để tổ chức tiêm cho các đơn vị, cơ quan theo Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 và Công văn số 4260/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế (bao gồm cả các đơn vị trong, ngoài ngành y tế, công lập và tư nhân, các đơn vị đã tham gia hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thời gian vừa qua) và tiêm cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình (đối với các đơn vị không tự tổ chức tiêm được thì chủ động liên hệ với cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên đơn vị mình).

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết hoặc cần bổ sung thêm vắc xin thì phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để chủ động điều phối cùng với số vắc xin được phân bổ cho 02 Viện để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

3. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn (bao gồm cả các Cơ quan trung ương, Bộ ngành, Tập đoàn, Tổng công ty, Tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao,...) và triển khai tiêm cho các đối tượng nguy cơ là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Y tế, Bộ Công an để hỗ trợ và tổ chức tiêm vắc xin cho lực lượng công an trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

4. Các Sở Y tế có các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn (theo phụ lục 2) chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ cho các đơn vị nêu tại Khoản 3 Điều 1 theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tự tổ chức tiêm chủng được thì chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Y tế trên địa bàn để tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và tổ chức tiêm chủng cho đơn vị mình. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin thì Sở Y tế điều phối số vắc xin để tiêm cho các đối tượng ưu tiên khác trên địa bàn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

5. Bộ Quốc phòng chủ động liên hệ với Dự án TCMR khu vực miền Nam, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh để tiếp nhận và tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Công an chủ động liên hệ và phối hợp với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh để tổ chức tiêm chủng cho lực lượng công an trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết hoặc cần bổ sung thêm vắc xin thì phối hợp với Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh để điều phối tiêm cho đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

6. Các đơn vị, địa phương tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành chiến dịch trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn.

7. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, TCMR khu vực, các đơn vị, địa phương tiếp nhận, sử dụng vắc xin chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, báo cáo theo từng nguồn vắc xin được phân bổ (bao gồm các vắc xin đã điều phối giữa các đơn vị, địa phương); thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh; Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an; Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- SYT, TTKSBT các tỉnh, thành phố (để thực hiện);

- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trương Quốc Cường

 

 

 

 

Phụ lục 1

Phân bổ cho các địa phương đơn vị

 

TT

Các địa phương, đơn vị

Số liều vắc xin

1

Cục Quân y, Bộ Quốc phòng (Kho 706, số 200 Tô Hiến Thành, quận 10, TP. Hồ Chí Minh)

30.000

2

Lực lượng công an tại thành phố Hồ Chí Minh (bảo quản tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh)

20.000

3

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

7.000

4

Bệnh viện Thống nhất

1.800

5

Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh

1.400

6

Bệnh viện Nhi Trung ương

25.000

7

Bệnh viện E

18.000

8

Bệnh viện Bạch Mai

33.000

9

Trường Đại học Y Hà Nội

21.000

10

Bệnh viện K

1.600

11

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

2.000

12

Bệnh viện Hữu Nghị

5.000

13

Bệnh viện Việt Đức

3.000

14

Bệnh viện Xây dựng

50

15

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

400

16

Tổng công ty Dược Việt Nam - Công ty cổ phần

200

17

Công ty TNHH Một thành viên vắc xin và sinh phẩm số 1

250

18

Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản y học

50

19

Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế

100

20

Tạp chí Y Dược học

50

21

Viện chiến lược và chính sách y tế (Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và tiêm cho Viện)

60

22

Cục Quân y, Bộ Quốc phòng

5.000

23

Dự án TCMR Quốc gia

3.000

24

Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (để kiểm định và lưu mẫu)

320

 

Tổng

178.280

 
 

 

Phụ lục 2

Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

 

TT

Các đơn vị

Số liều vắc xin

Trung tâm KSBT tiếp nhận vắc xin

1

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

140

Hải Dương

2

Viện Pháp y tâm thần Trung ương (phân viện Nghệ An)

100

Nghệ An

3

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc

100

Phú Thọ

4

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung

100

Thừa Thiên Huế

5

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

100

Đắk Lắk

6

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Y học

50

TP. Hồ Chí Minh

7

Viện Pháp y quốc gia (phân viện Pháp y quốc gia tại Hồ Chí Minh)

60

TP. Hồ Chí Minh

8

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

60

TP. Hồ Chí Minh

9

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ

100

Cần Thơ

10

Công ty TNHH Một thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt

100

Lâm Đồng

11

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

680

Đồng Nai

12

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

300

Đồng Nai

13

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

150

Đồng Nai

 

Tổng

2.040

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2971/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 5
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2971/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 17/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!