Kế hoạch 1510/KH-BYT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
-------

Số: 1510/KH-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2020

----------------

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương học tập chuyên đề năm 2020 Tăng cưng khối đi đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vng mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1Mục đích

1.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1.2. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng và chnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

2.1. Phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh; cng c, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thng Y tế trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2.2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề và tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

2.3. Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tổ chức

- Các đơn vị trong toàn ngành báo cáo Cấp ủy cấp trên trực tiếp tại địa phương, đơn vị để kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng quy chế làm việc;

- Căn cứ kết quả công tác năm 2019, trên cơ sở rà soát những nộdung còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, ưu tiên nhiệm vụ phải thực hiện trong năm 2020, phù hợp đặc thù đơn vị.

2. Công tác học tập, quán triệt và liên hệ

2.1. Chuyên đề năm 2020 là: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2.2. Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khi đạđoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vng mạnh. Quan tâm nội dung liên hệ với các biểu hiện trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; làm việc theo kiểu hình thức, không có chất lượng; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.3. Các đơn vị trong ngành Y tế báo cáo cấp ủy lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong năm 2019 để xây dựng kế hoạch, tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

2.4. Tổ chức học tập, quán triệt, thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết là đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Từng đảng viên, công chức, viên chức chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả với tập thể đơn vị.

2.5. Sau học tập, nghiên cứu, từng đảng viên, công chức, viên chức liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của bản thân, xây dựng Chương trình hành động trong năm 2020; hàng tháng, hàng quý và cuối năm tổ chức đánh giá tiến độ triển khai thực hiện và kết quả đạt được theo phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong sinh hoạt đảng và hội nghị công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện Quy chế dân chủ Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân

3.1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan đơn vị

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, của Ban Dân vận Trung ương, của Bộ Y tế. Tập trung triển khai các nội dung:

+ Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ gắn với chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (Khóa XII). Tiếp tục triển khai các nội dung của “Năm dân vận chính quyền”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện dân chủ của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các đơn vị y tế, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành Y tế.

+ Đặc biệt quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc”, Quyết định số 4078/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17-CT-BCSĐ ngày 07/5/2019 của Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về việc tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững mối đoàn kết nội bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế.

- 100% đơn vị trong toàn ngành tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị sau khi có sự đóng góp, thảo luận công khai của toàn thể công chức, viên chức, người lao động với những nội dung được quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP .

Các công ty, doanh nghiệp trong ngành Y tế triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

- Thủ trưởng các cơ sở y tế phải triển khai các nội dung công khai, dân chủ, minh bạch trên cơ sở quy định của pháp luật; xây dựng các quy chế điều chỉnh nội bộ, đảm bảo thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế xử lý vi phạm, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị...

- Tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại của công chức, viên chức, người lao động và của người bệnh, người dân không để tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài.

- Các cơ sở y tế tiếp tục liên hệ Ban Dân vận các cấp tổ chức ký kết, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết 6 năm thực hiện Chương trình số 74/CTr-BDVTW ngày 22/12/2014 về việc phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế (giai đoạn 2014-2020) vào cuối năm 2020.

Công tác dân vận tiếp tục tập trung vào các nội dung mà người dân đang có nhiều bức xúc theo từng lĩnh vực y tế tại địa phương, đơn vị, như: Y tế dự phòng (việc sử dụng, khan hiếm, tác dụng phụ của vắc xin, công tác phòng, chống dịch bệnh..), Khám bệnh, chữa bệnh (tình trạng quá tải, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xử lý sự cố y khoa, tai biến trong điều trị,...), Y học cổ truyền (những dư luận, hiểu biết không đúng về phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, ...), an toàn thực phẩm (ngộ độc, mất an toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng giả..), dược (người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam, thuốc kém chất lượng…), y tế cơ sở (chất lượng chuyên môn cán bộ y tế công tác tại huyện, xã...), đặc biệt là công tác tổ chức, công tác cán bộ (việc sáp nhập các tổ chức trong các đơn vị y tế, tinh giản biên chế... ảnh hưởng đến quyền lợi của từng cá nhân).

3.2. Về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Tiếp tục rà soát, triển khai đầy đủ các nội dung của Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

- Từng đơn vị ban hành quy chế, chế tài xử lý vi phạm cụ thể, đưa vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

- Các đơn vị không có chức năng khám, chữa bệnh căn cứ nhiệm vụ trong kế hoạch, triển khai các nội dung cho phù hợp với tình hình đơn vị:

+ Tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung trong Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế, đặc biệt quan tâm, tập trung triển khai thực hiện công tác tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế và tăng cường xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực; thực hiện tốt khẩu hiệu “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở; người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo”, “Rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật”.

+ Nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện.

+ Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng năm theo kế hoạch và đột xuất, gắn với chất lượng hoạt động của các bệnh viện; thường xuyên khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám, chữa bệnh.

- Toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp khác, như: Công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc hiệu quả; rà soát, thay đổi quy cách, quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.... Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tập trung rà soát, kiểm tra, cải cách quy trình xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, phát lĩnh thuốc, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế; ứng dụng phát số khám tự động, bảng số điện tử, các bảng chỉ dẫn, hướng dẫn phải to, rõ ràng, khoa học; lắp đặt hệ thống camera tự động để kiểm tra, giám sát các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh..., nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người bệnh, người dân.

3.3. Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa

- Kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và nội dung giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.

- 100% cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 phê duyệt kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và Kế hoạch số 1315/KH-BYT ngày 19/11/2019 giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, tập trung vào các nội dung sau:

+ Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường quản lý chất thải trong các bệnh viện và Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.

+ 100% các cơ sở y tế thực hiện đúng các thủ tục môi trường; bệnh viện (có > 100 giường bệnh) phải lập báo cáo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện đúng các nội dung được phê duyệt; các Trung tâm CDC thực hiện lập sổ đăng ký chủ nguồn thải đúng quy định.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế, thực hiện cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa cho cán bộ, nhân viên y tế và người sử dụng dịch vụ y tế; phát động phong trào thi đua, tổ chức cuộc thi về quản lý chất thải y tế, thực hiện cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; Bổ sung tiêu chuẩn thi đua khen thưởng đối với lãnh đạo cơ sở y tế trong chỉ đạo và thực hiện cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” trong đó đặc biệt là các tiêu chí về nhà vệ sinh, về quản lý chất thải y tế.;

- 100% cơ sở y tế có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định trong đó có nhà vệ sinh cho nhân viên y tế; cho riêng nam, nữ, cho người khuyết tật.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát môi trường, quản lý chất thải y tế, thực hiện cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

- Bố trí đủ nguồn lực cho công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường, giảm thiểu chất thải nhựa và thực hiện cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong bảo vệ môi trường y tế.

4. Công tác thông tin, truyền thông:

4.1. Nội dung thông tin, truyền thông:

- Nội dung Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tưng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tấm gương đin hình tiên tiến, gương người tốt, việc tt trong ngành Y tế; các văn bản của Đảng và Nhà nước về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các nội dung quy định về thực hiện dân chủ ở cơ s, Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 quy định về Quy tc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; nội dung của Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Kế hoạch số 1315/KH-BYT ngày 19/11/2019 giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.

- Các Nghị quyết, văn bản của Đảng, của Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực trong ngành Y tế như Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương VI khóa XII; Chương trình hành động của Chính phủ, của Ngành thực hiện Nghị quyết Trung ương.

- Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục tuyên truyền về Kế hoạch công tác Y tế năm 2020 với mục tiêu chung toàn ngành là: “Giảm tỷ lệ mc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tui thọ, nâng cao các ch số sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa” cùng với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4.2. Hình thức thông tin, truyền thông:

- Qua phương tiện thông tin đại chúng: báo, tạp chí, đài truyền thanh, truyền hình, website, bản tin nội bộ, đường dây nóng...

- Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, hội thảo, hội nghị công chức, viên chức, sinh hoạt khoa, phòng, ban.

- Niêm yết công khai những nội dung quy định về thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tc ứng xử của công chức, viên chức y tế; tiêu chí cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiu cht thải nhựa; nội dung liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người bệnh, người dân tại những nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người qua lại, phù hợp với từng loại hình đơn vị sự nghiệp y tế.

- Tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Ngành gn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, phù hợp với từng lĩnh vực công tác trong ngành Y tế.

- Vận động, hướng dẫn mỗi công chức, viên chức, người lao động trong Ngành là một hạt nhân truyền thông về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của Ngành Y tế, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, nỗi vất vả của cán bộ y tế với người thân, người dân trong gia đình và cộng đồng xã hội

5. Tiếp tục hoàn thiện, ban hành chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tiêu chuẩn chức danh từng vi trí việc làm của đảng viên, công chức, viên chức y tế

5.1. Căn cứ Kế hoạch s 995-KH/BCSĐ ngày 14/10/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế trin khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn ngành Y tế giai đoạn 2016 - 2021, tiếp tục thực hiện chun mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

8. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện

8.1. Các đơn vị y tế tổ chức thực hiện Quyết định số 4939/QĐ-BYT ngày 15/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công, giai đoạn 2016-2020. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1205/KH-BYT ngày 23/10/2019 tổ chức kiểm tra, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 và Quyết định số 3936/QĐ-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

8.2. Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất các địa phương, đơn vị về nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, giảm thiểu chất thải nhựa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân theo bộ Tiêu chí chấm điểm đã ban hành.

8.3. Triển khai kế hoạch tự kiểm tra tại địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế và xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế là cơ quan thường trực, làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy các cấp tại địa phương, đơn vị và các đơn vị liên quan, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban Cán sự Đảng và Ban Chỉ đạo Bộ Y tế.

2. Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng làm đầu mối, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, Báo Sức khỏe và Đời sống, các cơ quan truyền thông, báo chí trong toàn ngành triển khai tốt công tác tuyên truyền thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Y tế; đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân.

3. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai tại đơn vị và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch tại các địa phương, đơn vị theo từng lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ, ngành có trách nhiệm báo cáo Cấp ủy cấp trên trực tiếp, phối hợp với Cấp ủy địa phương, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mục tiêu của Ban Chỉ đạo ngành Y tế.

5. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế báo cáo Cấp ủy cấp trên trực tiếp, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ từng lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

6. Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, hướng dẫn công đoàn các đơn vị cùng với chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân.

5.2. Trên cơ sở nội dung chuẩn mực đạo đức chung của ngành Y tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: 3 xây (Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; Xây dựng tinh thần tự giác học tập; Xây dựng mối đoàn kết nội bộ) và 3 chống (Chống quan liêu, hách dịch; Chống tham ô, lãng phí; Chống bè phái, cục bộ) từng lĩnh vực chuyên môn sẽ cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp với chủ đề năm 2020, nhất là tiêu chí “Xây dựng mối đoàn kết nội bộ” và “Chống bè phái, cục bộ”. Ban hành cơ chế quản lý, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, phương hướng phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân trong đơn vị.

5.3. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Y tế.

6. Phát động các phong trào thi đua

6.1. Hưởng ứng phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Y tế phát động nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2020, kết hợp với các hoạt động thi đua khác trong toàn ngành, trong đơn vị, nhất là phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch công tác y tế hàng năm với việc kiểm tra triển khai thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức vào dịp cuối năm.

6.2. Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá và xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có tiêu chí về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Quy chế dân chủ và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế.

6.3. Ban Thanh tra nhân dân, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng trong các đơn vị là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện cũng như việc kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử ngành Y tế.

7. Phối hợp, tạo cơ chế hoạt động các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp

7.1. Từng đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, phối hợp các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020 gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống của đơn vị mình.

7.2. Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 939/KH-BYT ngày 10/9/2018 tổ chức Hội thi “Cán bộ ngành Y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”.

7. Công tác thông tin, báo cáo:

Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết một năm, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm 2021 và gửi báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) vào trước ngày 25/11/2020.

8. Kinh phí:

- Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có); giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan để thực hiện.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2020 báo cáo Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, phê duyệt.

- Các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo đặc điểm tình hình và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền, dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- BCĐTW xây dựng QCDCCS (đ b/c)
- BC
ĐTW phòng, chng tham nhũng (đ b/c)
- Ban Tuyên giáo TW; (đ
 b/c)
- Ban Dân vận TW; (đ
 b/c)
- VP Trung ư
ơng Đảng; (đ b/c)
- VP Chính ph
; (đ b/c)
- Bộ Nội v
;
- Đ
ng ủy Khối các CQTW (đ b/c);
- Ban C
án sự Đng BYT;
- Đ
ng bộ-Bộ Y tế;
- Công đoàn Y t
ế Vit Nam;
- Các V
, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Th.tra Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Cty, DN trực thuộc Bộ Y tế;
- Y t
ế bộ, ngành;
- C
ng thông tin ĐT BYT;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Trường Sơn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực