Công văn 5545/QLD-ĐK 2019 danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

Số: 5545/QLD-ĐK
V/v: Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khu (Đợt 164 tiếp theo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164 tiếp theo).

Danh mc các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đcác cơ sở biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Phòng QLKD Dược (để p/h);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);

- Website Cục QLD;
- Lưu: VT,
ĐKT (V).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU (ĐỢT 164 TIẾP THEO)
Đính kèm công văn số 5545/QLD-ĐK ngày 16 tháng 4 năm 2019.

 

STT

Sgiấy đăng ký lưu hành thuốc

Hết hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc được công b

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

VD-32580-19

20/3/2024

Metronidazole

BP2016

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

China

2

VD-32581-19

20/3/2024

Metronidazole

EP 8

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd

China

3

VD-32582-19

20/3/2024

Metronidazole

BP 2014

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd

China

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực