Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 2.371 văn bản: Xuất nhập khẩu
2281

Quyết định 2610/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
2282

Quyết định 2609/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
2283

Quyết định 2605/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 07/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
2284

Quyết định 2582/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
2285

Quyết định 2581/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
2286

Quyết định 2580/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
2287

Quyết định 2550/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
2288

Quyết định 2491/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
2289

Quyết định 2492/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
2290

Quyết định 2435/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
2291

Quyết định 2119/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
2292

Quyết định 1457/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hoạt động đối với địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu tại xóm Khuynh Thạch, phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
2293

Quyết định 2072/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
2294

Quyết định 2062/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 23/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
2295

Quyết định 2052/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu tại Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
2296

Quyết định 2056/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
2297

Quyết định 3987/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy trình phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phân tích

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 04/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2013
2298

Quyết định 1193/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Chiến lược xuất khẩu hàng hoá thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2013
2299

Quyết định 4506/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc áp dụng tạm thời quy định về công bố tiêu chuẩn đối với thuốc lá và kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
2300

Quyết định 2516/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011; Quy định về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2011 và Quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển ban hành kèm theo Quyết định 2408/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2012
Vui lòng đợi