VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Có tất cả 1.306 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế arow
  41

  Quyết định 62/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  42

  Quyết định 3177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Huế

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  43
  44

  Quyết định 3175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Quyết định 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  45

  Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện đầu tư công năm 2023

  Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
  46

  Kế hoạch 475/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  47

  Kế hoạch 478/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  48

  Kế hoạch 477/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023

  Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  49

  Quyết định 3141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  50

  Kế hoạch 474/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

  Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  51

  Kế hoạch 476/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

  Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  52

  Kế hoạch 472/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2023

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
  53

  Quyết định 59/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, quản lý vị trí trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  54

  Quyết định 3060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao đất cho Trường mầm non Vinh Mỹ tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc để mở rộng cơ sở giáo dục đào tạo

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  55

  Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
  56

  Kế hoạch 461/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  57

  Quyết định 3021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  58

  Quyết định 3020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  59

  Quyết định 3022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  60

  Quyết định 3028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án “Định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

  Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về