VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 333 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương arow
  21

  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 59/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  22

  Quyết định 3325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
  23

  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  24

  Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đầu tư;Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  25

  Quyết định 3086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải

  Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
  26

  Quyết định 3088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  27

  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 15/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Xây dựng Tải về
  28

  Quyết định 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  29

  Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  30

  Quyết định 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
  31

  Quyết định 2722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  32

  Quyết định 2721/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  33

  Quyết định 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
  34

  Quyết định 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao, điều kiện hợp thửa đất, điều kiện tách thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  35

  Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  36

  Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  37

  Quyết định 2440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  38

  Quyết định 2430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
  39

  Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng, bảng tra cấp dự báo cháy rừng, thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng và xác định vùng trọng điểm cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  40

  Quyết định 2169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về