VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Có tất cả 387 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương arow
  301
  302

  Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  303

  Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy

  304

  Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương

  305

  Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

  306

  Quyết định 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

  307

  Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ Quyết định 35/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa

  308
  309

  Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ Quyết định 2355/2000/QĐ-UB ngày 28/07/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định về tổ chức giáo dục, chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy

  310

  Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh

  311

  Quyết định 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Hải Dương

  312

  Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

  313

  Quyết định 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  314

  Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

  315

  Quyết định 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  316

  Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

  317

  Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  318

  Quyết định 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017

  319

  Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  320

  Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội