Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 56.364 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
56121

Thông tư 47/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng

Ban hành: 11/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2016
56122

Thông tư 47/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
56123

Nghị định 74/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2011/NĐ-CP ngày 29/07/2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Ban hành: 23/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2014
56124

Thông tư 187/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 204/2013/NĐ-CP ngày 05/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

Ban hành: 05/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2013
56125

Nghị định 204/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014

Ban hành: 05/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2013
56126

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ác-mê-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ

Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
56127

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao

Ban hành: 06/07/2011
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
56128

Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 53/2010/QH12

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
56129

Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 06/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2009
56130

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Bra-xin về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ

Ban hành: 24/11/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
56131

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Ban hành: 03/04/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
56132

Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
56133

Nghị định 81/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 23/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
56134

Nghị định 05/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật

Ban hành: 09/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
56135

Chỉ thị 20/2006/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Công an nhân dân

Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
56136

Nghị quyết 15/2005/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm A (H5N1) ở người

Ban hành: 04/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2005
56137

Quyết định 271/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở đến năm 2010

Ban hành: 31/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
56138

Quyết định 112/2005/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010"

Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2005
56139

Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 07/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
56140

Nghị định 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 28/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
Vui lòng đợi