Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 56.140 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
55581

Nghị định 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 01/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2019
55582

Quyết định 1394/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
55583

Thông tư 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
55584

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2018
55585

Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/09/2012

Ban hành: 29/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
55586

Nghị định 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2015
55587

Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên

Ban hành: 20/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2015
55588

Nghị định 20/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 14/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2015
55589

Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2014
55590

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Ban hành: 03/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2014
55591

Thông tư 214/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban hành: 07/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2013
55592

Thông tư 202/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 07/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2013
55593

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

Ban hành: 15/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2013
55594

Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành: 09/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2013
55595

Quyết định 02/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 23/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2011
55596

Nghị định 35/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 06/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2010
55597

Thông tư 22/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2009
55598

Nghị định 07/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
55599

Nghị định 16/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ

Ban hành: 26/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
55600

Nghị định 147/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 30/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
Vui lòng đợi