Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.035 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
81

Quyết định 12/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
82

Quyết định 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án "Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và kiến thức pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
83

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
84

Kế hoạch 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
85

Kế hoạch 02/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
86

Công văn 33/UBND-CATP của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc chuẩn bị tốt các phương án thực hiện quy định của Luật Cư trú về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết giá trị từ ngày 31/12/2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
87

Chỉ thị 01/2023/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện các nhiêm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
88

Quyết định 01/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
89

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
90

Thông tư 68/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
91

Quyết định 2766/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
92

Thông tư 09/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
93

Nghị định 110/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
94

Quyết định 53/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
95

Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
96

Kế hoạch 350/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
97

Công văn 4755/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thí điểm triển khai ứng dụng công dân số Yên Bái và tham mưu một số nội dung liên quan đến Chuyển đổi số

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
98

Hướng dẫn 38/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác Tiếp công dân, Kiểm sát và Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
99

Kế hoạch 4495/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
100

Quyết định 2603/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về