Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.032 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
61

Kế hoạch 06/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

62
63

Hướng dẫn 09/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023

64

Quyết định 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028

65

Quyết định 69/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành

66

Quyết định 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành Tư pháp tỉnh Tiền Giang

67

Quyết định 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2022

68

Quyết định 91/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022

69

Quyết định 56/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kỳ 2019-2023

70

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

71

Quyết định 03/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023

72

Quyết định 08/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

73

Quyết định 21/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển Trang Thông tin điện tử xây dựng pháp luật”

74

Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022

75

Quyết định 10/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chỉ số theo dõi thi hành pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông

76

Quyết định 09/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022

77
78

Quyết định 12/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Công Thương

79

Quyết định 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án "Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và kiến thức pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

80

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023