Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.970 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
6281

Công văn 6889/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ về Dự án Luật An toàn thực phẩm

6282

Quyết định 2236/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 1934/QĐ-BTP ngày 09/10/2008 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

6283
6284

Thông tư 03/2009/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

6285

Quyết định 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện

6286

Công văn 2030/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc góp ý cho dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình xác định, thẩm định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệcấm chuyển giao

6287

Thông báo 07/2009/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng"

6288

Quyết định 1532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

6289

Quyết định 2170/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công (bổ sung) các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2009

6290

Nghị định 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

6291

Công văn 1739/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Hàn Quốc

6292

Thông tư 02/2009/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

6293

Công văn 3298/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc công chứng ủy quyền

6294

Công văn 6264/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc ký Hiệp định Hàng không giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ

6295

Công văn 3231/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc trả lời một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng

6296

Công văn 6271/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Biểu khung thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

6297

Quyết định 1432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban soạn thảo dự án Luật Thủ đô

6298

Công văn 265/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý Dự thảo Công văn hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê

6299

Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

6300

Công văn 3188/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban Nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng