Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.974 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
6241

Thông tư 01/2010/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định 20/2009/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6242

Quyết định 290/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
6243

Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6244

Quyết định 289/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6245

Quyết định 33/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6246

Quyết định 134/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6247

Quyết định 01/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác thống kê của Ngành Tư pháp"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6248

Quyết định 4115/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế công tác phòng cháy và chữa cháy của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6249

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6250

Quyết định 3924/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch"

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6251

Quyết định 3520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2010

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6252

Quyết định 3521/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2010

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6253

Quyết định 1938/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Cư trú-Hộ khẩu, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6254

Quyết định 1987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6255

Chỉ thị 20/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6256

Quyết định 3425/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của Cục Trợ giúp pháp lý (giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6257

Chỉ thị 12/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6258

Báo cáo 124/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác tư pháp năm 2009

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6259

Công văn 3953/BTP-THA của Bộ Tư pháp về việc lễ công bố quyết định thành lập Cục, Chi cục Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6260

Quyết định 3193/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về