Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.974 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
6241
6242

Quyết định 290/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử của Bộ Tư pháp

6243

Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự Thành phố Hà Nội

6244

Quyết định 289/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

6245

Quyết định 33/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

6246

Quyết định 134/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

6247

Quyết định 01/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới công tác thống kê của Ngành Tư pháp"

6248

Quyết định 4115/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế công tác phòng cháy và chữa cháy của Bộ Tư pháp

6249

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sóc Trăng

6250

Quyết định 3924/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch và phân cấp việc in, phát hành sổ, biểu mẫu hộ tịch"

6251

Quyết định 3520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2010

6252

Quyết định 3521/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2010

6253

Quyết định 1938/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

6254

Quyết định 1987/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật"

6255

Chỉ thị 20/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố

6256

Quyết định 3425/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và tăng cường năng lực của Cục Trợ giúp pháp lý (giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030)"

6257

Chỉ thị 12/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương

6258

Báo cáo 124/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác tư pháp năm 2009

6259

Công văn 3953/BTP-THA của Bộ Tư pháp về việc lễ công bố quyết định thành lập Cục, Chi cục Thi hành án dân sự

6260

Quyết định 3193/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước