Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.785 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
41

​Quyết định 665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai

42

Quyết định 3743/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

43
44

Thông tư 07/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

45

Công văn 4195/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2

46

Thông tư 08/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

47

Quyết định 2929/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

48

Quyết định 2226/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

49

Kế hoạch 284/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025

50

Kế hoạch 283/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2030

51
52

Quyết định 2129/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc duyệt danh sách quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

53
54

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

55

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

56

Quyết định 3711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về Trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng Thành phố Cần Thơ

57

Quyết định 3495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025

58

Thông tư 06/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

59

Quyết định 3618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

60

Quyết định 2094/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn "Kinh doanh và Pháp luật" năm 2022