Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.787 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5621

Lệnh công bố Pháp lệnh Luật sư 2001

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5622

Pháp lệnh về luật sư số 37/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5623

Quyết định 104/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc bộ tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5624

Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5625

Quyết định 51/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5626

Quyết định 15/2001/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập nhóm công tác liên ngành thực hiện Hiệp định con nuôi Việt - Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5627

Quyết định 76/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5628

Thông tư 15/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5629

Thông tư 04/2001/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5630

Nghị quyết 01/2001/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật hình sự năm 1999

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5631

Thông tư 03/2001/TP-CC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5632

Quyết định 06/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5633

Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC của Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5634

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5635

Quyết định 142/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Pháp

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5636

Thông tư 112/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5637

Nghị định 55/2000/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31/12/1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5638

Quyết định 146/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5639

Hiêp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Bêlarút

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5640

Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ Luật Hình sự năm 1999

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về