Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.524 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5081

Công văn 2447/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2007
5082

Quyết định 03/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
5083

Quyết định 73/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
5084

Quyết định 72/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2007
5085

Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
5086

Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
5087

Quyết định 02/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
5088

Thông tư 03/2007/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 06/2006/TT-BTP ngày 28/9/2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
5089

Thông tư 04/2007/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả chậm, trả dần, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
5090

Công văn 2057/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
5091

Thông tư 02/2007/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
5092

Quyết định 01/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quy chế uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2007
5093

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2007
5094

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
5095

Công văn 717/BTP-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
5096

Nghị định 28/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
5097

Quyết định 241/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2007
5098

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban Nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2011
5099

Quyết định 269/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
5100

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP của Toá án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2007
Vui lòng đợi