Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.429 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5061

Chỉ thị 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
5062

Quyết định 29/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thẩm quyền địa hạt công chứng

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2006
5063

Quyết định 28/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập phòng công chứng số 6 trực thuộc sở Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2006
5064

Chỉ thị 01/2006/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2006

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
5065

Quyết định 06/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ hoặc có văn bản thay thế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
5066

Thông tư liên tịch 14/2006/TTLT-BQP-BTP của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong quân đội

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
5067

Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
5068

Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sỹ

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/12/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
5069

Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán về việc hướng dẫn một số quy định trong Phần thứ tư "Xét xử phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng hình sự

Lĩnh vực: Hình sự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
5070

Thông tư 09/2005/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2006
5071

Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
5072

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
5073

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlô-va-ki-a về nhận trở lại công dân của hai nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/10/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
5074

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký tòa án và Thẩm tra viên ngành Tòa án

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2005
5075

Thông tư số 86/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 03/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5076

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2005
5077

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên, trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/09/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
5078

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố dụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của Viện Kiểm sát nhân dân trong việc giải quyết các vụ việc dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
5079

Thông tư 07/2005/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2005
5080

Thông tư 117/2005/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc xử lý tài sản tịch thu theo bản án, quyết định của Toà án quân sự và trách nhiệm của đơn vị quân đội được thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
Vui lòng đợi