Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.389 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
5001

Công văn 109/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc xử lý các trường hợp không biết địa chỉ của người bị kiện

Ban hành: 30/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
5002

Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
5003

Luật Luật sư số 65/2006/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
5004

Công văn 107/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thông báo đính chính mẫu biên bản hoà giải thành

Ban hành: 23/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2006
5005

Thông tư số 55/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
5006

Quyết định 05/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của cơ quan Bộ Tư pháp

Ban hành: 21/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
5007

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
5008

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

Ban hành: 13/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
5009

Quyết định 04/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp trong năm 2006

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2006
5010

Công văn 2487/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2006
5011

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

Ban hành: 01/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
5012

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

Ban hành: 23/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
5013

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-VKSNDTC-TTrCP-BCA-BQP của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xứ lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

Ban hành: 23/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
5014

Thông tư liên tịch 43/2006/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Ban hành: 19/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
5015

Thông tư liên tịch 02/2006/TLLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Công an, Bô Quốc phòng, Bộ Y tế, Toà án nhân dân tối cáo và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng

Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
5016

Quyết định 72/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế phối hợp trong định giá tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2006
5017

Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
5018

Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
5019

Lệnh công bố Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sửa đổi năm 2006

Ban hành: 18/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
5020

Quyết định 40/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch hành động của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng

Ban hành: 06/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
Vui lòng đợi