Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.393 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4921

Quyết định 1549/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2008
4922

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của của Pháp lệnh thi hành án phạt tù của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 01/2007/PL-UBTVQH12

Ban hành: 19/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
4923

Thông tư 07/2007/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 09/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2007
4924

Quyết định 09/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án

Ban hành: 08/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2007
4925

Công văn 4210/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn

Ban hành: 05/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2007
4926

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

Ban hành: 02/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
4927

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Toà án” của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 02/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
4928

Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành: 27/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2007
4929

Công văn 3440/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật lao động

Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2007
4930

Công văn 3441/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc áp dụng pháp luật lao động

Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2007
4931

Quyết định 1424/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Ban hành: 25/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
4932

Công văn 4016/BTP-VP của Bộ Tư pháp về kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2007
4933

Chỉ thị 25/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi hành Luật Luật sư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
4934

Công văn 3834/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc nghiệp vụ công chứng

Ban hành: 10/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
4935

Công văn 3830/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Ban hành: 10/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
4936

Quyết định 1170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí hoạt động, may sắm trang phục, mua sắm tài sản phục vụ cho số biên chế tăng thêm năm 2007 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 10/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
4937

Thông tư liên tịch 139/2007/TTLT-BQP-BNV-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội

Ban hành: 07/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
4938

Công văn 3744/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc công chứng giao dịch bảo đảm

Ban hành: 04/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
4939

Nghị định 122/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định Danh mục doanh nghiệp không được đình công và việc giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở doanh nghiệp không được đình công

Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2007
4940

Quyết định 1193/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành "Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát theo quy định tại Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”

Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2007
Vui lòng đợi