Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.386 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4761

Quyết định 1777/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009

Ban hành: 14/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
4762

Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Ban hành: 13/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
4763

Công văn 202/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc đánh giá thực trạng công tác thống kê

Ban hành: 09/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2009
4764

Nghị quyết 795/2009/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011)

Ban hành: 06/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2009
4765

Công văn 98/TANDTC-KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
4766

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thù lao dịch thuật các giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
4767

Công văn 1988/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biến giáo dục pháp luật

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2009
4768

Công văn 1841/BNV-PC của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; dự thảo Nghị quyết Quý II năm 2009 do Chính phủ trình

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
4769

Công văn 1941/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình trả lời kiến nghị của địa phương

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
4770

Công văn 1939/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc một số nội dung liên quan đến công chứng

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
4771

Công văn 4093/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng về tổng kết thực tiễn công tác thi hành án hành chính

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
4772

Báo cáo 245 BC/UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
4773

Luật Lý lịch tư pháp, số 28/2009/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
4774

Nghị quyết 31/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011)

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
4775

Báo cáo 244/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lý lịch tư pháp trình Quốc hội thông qua

Ban hành: 16/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2009
4776

Công văn 177/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung năm 2009

Ban hành: 12/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
4777

Chỉ thị 01/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009 - 2010

Ban hành: 10/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
4778

Kế hoạch 1808/KH-BTP của Bộ Tư pháp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 tại một số cơ quan Tư pháp và Thi hành án dân sự

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
4779

Quyết định 1237/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp

Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
4780

Công văn 3726/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về lùi thời điểm trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh tra

Ban hành: 04/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2009
Vui lòng đợi