Danh mục

Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 5.170 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4741

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 29/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2007
4742

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
4743

Công văn 717/BTP-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2007
4744

Nghị định 28/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2007
4745

Quyết định 241/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2007
4746

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Ủy ban Nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2011
4747

Quyết định 269/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
4748

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BNV-BTC-BCA-BQP-BTP của Toá án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2007
4749

Chỉ thị 01/2007/CT-BTP của Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2007

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2007
4750

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
4751

Nghị định 07/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
4752

Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
4753

Thông tư 08/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2007
4754

Quyết định 09/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2006
4755

Thông tư 07/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2006
4756

Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC của Viện Kiểm sát, Toà án, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2006
4757

Quyết định 2502/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Con nuôi quốc tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2006
4758

Công văn 14377/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc phí giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
4759

Quyết định 08/2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch của ngành Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành luật trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2006
4760

Quyết định số 241/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
Vui lòng đợi