Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.542 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
4721

Quyết định 1814/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4722

Quyết định 1813/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4723

Quyết định 970/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp

4724

Quyết định 1267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển

4725

Quyết định 1816/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4726

Quyết định 1815/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4727

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

4728

Quyết định 1701/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4729

Quyết định 1708/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4730

Quyết định 1706/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4731

Quyết định 1705/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4732

Quyết định 1702/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4733

Quyết định 1703/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4734

Quyết định 1707/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4735

Quyết định 1704/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

4736

Quyết định 1709/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

4737

Quyết định 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

4738

Quyết định 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

4739

Quyết định 1663/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

4740

Quyết định 1564/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam