Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.524 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Luật sư và lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

02

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

03

Quyết định 1064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

04

Quyết định 1015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư, lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

05

Quyết định 1371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

06

Kế hoạch 108/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

07

Quyết định 1164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

08

Quyết định 691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

09

Quyết định 1862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Luật sư, Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

10

Công văn 1554/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đôn đốc việc thực hiện đăng ký mô hình điểm về đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" và Đề án 06 (lần 1)

11
12

Quyết định 895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư và lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

13

Quyết định 1144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp

14

Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15

Quyết định 1253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

16
17

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

18

Kế hoạch 112/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

19

Quyết định 571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai công bố 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn​

20