Danh mục

Có tất cả 32 văn bản:
21

Quyết định 139/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
22

Quyết định 140/2021/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng trong hệ thống Tòa án nhân dân

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
23

Quyết định 154/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
24

Quyết định 141/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
25

Thông tư 01/2016/TT-CA của Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

Ban hành: 21/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2016
26

Lệnh 22/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
27

Lệnh 21/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
28

Nghị quyết 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
29

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân

Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
30

Nghị định 61-CP của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án

Ban hành: 17/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
31

Quyết định 48-QĐ/CT của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Ban hành: 31/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
32

Quyết định 173-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Tư pháp quản lý ngân sách của các Toà án nhân dân địa phương

Ban hành: 16/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi