Sắp xếp theo:
01

Công văn 3466/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

02

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý một số hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

03

Quyết định 568/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà giữ chức vụ Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

04

Công văn 4140/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

05

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

06

Nghị định 41/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

07

Quyết định 557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2040

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

08

Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

09

Quyết định 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Thanh Hóa để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2019

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

10

Công văn 4115/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu "Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư" năm 2018

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

11

Chỉ thị 06/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

12

Quyết định 655/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

13

Quyết định 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

14

Quyết định 555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

15

Thông báo 328/TB-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức năm 2019

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

16

Quyết định 371/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại IV

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

17

Thông báo 186/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

18

Công văn 4038/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

19

Thông tư 01/2019/TT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

20

Công văn 1572/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quản lý lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử theo Thông tư 01/2019/TT-BNV

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019