Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

152.954 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 4013/VPCP-KSTT 2021 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
02

Công văn 4023/VPCP-CN Đề án huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
03

Công văn 772/UBDT-KHTC 2021 kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
04

Thông báo 163/TB-VPCP 2021 về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
05

Công văn 4012/VPCP-KGVX chính sách với lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
06

Báo cáo 882/BC-BYT 2021 tình hình và kết quả phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
07

Quyết định 116/QĐ-UBATGTQG Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về ATGT năm 2021

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
08

Quyết định 960/QĐ-TTg BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
09

Quyết định 1085/QĐ-BGTVT Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến GTVT năm 2021

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
10

Công văn 832/TTg-NN chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Hà Nội

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
11

Quyết định 422/QĐ-UBDT Kế hoạch giáo dục pháp luật năm 2021

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
12

Quyết định 1519/QĐ-UBND thủ tục hành chính Đầu tư tại Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
13

Báo cáo 773/BC-UBDT tình hình thực hiện Nghị định 113/2014/NĐ-CP

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
14

Công văn 4015/VPCP-CN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg 2019

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
15

Công văn 4016/VPCP-KTTH áp dụng thuế chống phá giá mía đường Thái Lan

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
16

Nghị quyết 60/NQ-CP cơ chế cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
17

Công văn 4011/VPCP-KSTT 2021 xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2021
18

Công văn 3975/VPCP-NN hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
19

Quyết định 942/QĐ-TTg Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử 2021-2025

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
20

Thông báo 3995/TB-VPCP 2021 Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
Vui lòng đợi