Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 96/2017/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 96/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về