Tra cứu văn bản

2.885 kết quả chứa từ khóa: 911/TCT-CS
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 911/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
02

Công văn 911/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
03

Công văn 195/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

------------
Số: 195/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
04

Thông tư 59-BTC/TCT/CS năm 1991 hướng dẫn thi hành Quyết định của HĐNN và Nghị định của HĐBT về việc sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ tài chính ban hành

********
Số: 59-BTC/TCT/CS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
05

Thông tư 29-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 114-HĐBT ngày 07/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 29-TC/TCT/CS NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1992
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 114-HĐBT NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
Căn cứ Nghị định số 114-HĐBT ngày 7-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng về quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu, nhập khẩu và các Luật thuế, các văn bản hướng dẫn thực hiện hiện hành; Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện miễn, giảm thuế đối với doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu và sản xuất hàng có thể thay thế hàng nhập khẩu như sau:

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
06

Thông tư 59/TC-TCT-CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 59/TC-TCT-CS NGÀY 2-11-1991
HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐNN VÀ NGHỊ ĐỊNH
CỦA HĐBT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUẾ DOANH THU VÀ
THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
07

Thông tư 44-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 96-HĐBT ngày 05/4/1991 về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu

THôNG Tư
Số 44-TC/TCT/CS NGàY 13-8-1991
HướNG DẫN THựC HIệN QUYếT địNH Số 96-HĐBT
NGàY 5-4-1991 Về KHUYếN KHíCH SảN XUấT HàNG XUấT KHẩU
Và QUảN Lý HOạT độNG XUấT, NHậP KHẩU

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
08

Thông tư 43-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng số 203-HĐBT ngày 29/6/1991 quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức

THôNG Tư
Số 43-TC/TCT/CS NGàY 13-8-1991 HướNG DẫN THI HàNH
QUYếT địNH CủA HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 203-HĐBT
NGàY 29-6-1991 QUY địNH MộT Số đIềU CHI TIếT
THI HàNH CáC LUậT THUế DOANH THU,

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
09

Thông tư 40-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 196-CT ngày 09/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 40-TC/TCT/CS NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 196/CT
NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 1992 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Ngày 5 tháng 6 năm 1992, Chủ tịch Hội đồng Bộ trường đã ban hành Quyết định số 196/CT về việc chuyển các tổ chức kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động theo quyết định số 268/CT ngày 30 tháng 7 năm 1990 sang đăng ký và hoạt động theo loại doanh nghiệp mới phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện như sau:

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Công văn 1766/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng

---------------
Số: 1766/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11

Công văn 1488/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn

------------
Số: 1488/TCT-CS
V/v: xử lý vi phạm về sử dụng hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
12

Công văn 1092/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế giá trị gia tăng

------------------
Số: 1092/TCT-CS
V/v: giảm thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Công văn 2910/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Liên quan đến xác định ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn được ưu đãi thuế, trong quá trình hoạt động có phát sinh hoạt động thương mại nhưng không gắn với dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi, Bộ Tài chính đã có công văn số 17008/BTC-CST ngày 17/11/2015 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tổng cục Thuế đã có công văn số 4906/TCT-CS ngày 19/11/2015 gửi Cục Thuế thành phố Hải Phòng (bản photo copy các công văn đính kèm).

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
14

Công văn 4153/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

---------------
Số: 4153/TCT-CS
V/v: Triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021
Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, COVID-19 Tải về
15

Công văn 601/TCT-CS của Tổng cục Thuế về tiền thuê đất

-------
Số: 601/TCT-CS
V/v: Tiền thuê đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Công văn 5189/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Lưu: VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
17

Công văn 5032/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài

-------
Số: 5032/TCT-CS
V/v chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của chuyên gia nước ngoài.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Y tế-Sức khỏe Tải về
18

Công văn 4868/TCT-CS của Tổng cục Thuế về một số nội dung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

- Vụ PC, CST - BTC;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc TCT;
- Lưu: VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Công văn 4670/TCT-CS của Tổng cục Thuế về vướng mắc chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước

- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Vụ QLT DNNCN (TCT);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế (BTC);
- Lưu: VT, CS (3b).

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
20

Công văn 3013/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 11858/BTC-CST ngày 6/9/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Công Ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia l.D.l, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5559/TCT-CS ngày 04/12/2017 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (bản photo công văn kèm theo).
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về