Tra cứu văn bản

1.917 kết quả chứa từ khóa: 7620/TB-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông báo 8341/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Ground enhancement material # GEM-ST

-------
Số: 8341/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
22

Thông báo 7702/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Aquaculture Equipment Roots Blower

-------
Số: 7702/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
23

Thông báo 7576/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Sơn Aclose #7400 11BK01 (kat) (export)

-------
Số: 7576/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
24

Thông báo 7579/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Sơn Aclose #7400 11SV14 Bluish silver (export)

-------
Số: 7579/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
25

Thông báo 7577/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Sơn Acrythane TSR-5DX9 Flat Black (export)

-------
Số: 7577/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
26

Thông báo 7578/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Sơn Aclose #7400 NH-813M (KAT) (export)

-------
Số: 7578/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
27

Thông báo 7532/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - 3-oxo-2phenylbutanamide CAS 4433-77-6

-------
Số: 7532/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
28

Thông báo 7531/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Linh kiện bằng sứ giúp xuất tín hiệu tần số ổn định

-------
Số: 7531/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
29

Thông báo 7374/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Túi trữ sữa (120ml) hiệu FARLIN (Milk storage bag 120cc)

-------
Số: 7374/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
30

Thông báo 7347/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Polydimethylsiloxane (Silicone), nguyên sinh, dạng lỏng

-------
Số: 7347/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
31

Thông báo 7348/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Potassium salicylate CAS 578-3 6-9

-------
Số: 7348/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
32

Thông báo 7274/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Lò xo của khe cắm thẻ nhớ

-------
Số: 7274/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
33

Thông báo 7246/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Hương Chocolate - Chocolate Flavour 885592

-------
Số: 7246/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
34

Thông báo 7240/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste

-------
Số: 7240/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
35

Thông báo 7239/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste

-------
Số: 7239/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
36

Thông báo 7237/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste

-------
Số: 7237/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
37

Thông báo 7242/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Ống bảo vệ dây cáp điện xe ô tô bằng Polyeste

-------
Số: 7242/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
38

Thông báo 7241/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Cát nghiền từ đá cát kết

-------
Số: 7241/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
39

Thông báo 6991/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Cuộn cảm cố định/Coil

-------
Số: 6991/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
40

Thông báo 6989/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Cuộn cảm cố định/Coil

-------
Số: 6989/TB-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về