Tra cứu văn bản

2.435 kết quả chứa từ khóa: 7431/TCHQ-TXNK
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 7431/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại bộ nguồn IPS

-------
Số: 7431/TCHQ-TXNK
V/v:Phân loại bộ nguồn IPS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 7431/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phí bản quyền

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 4034/TCHQ-TXNK ngày 21/7/2010, Công văn số 7061/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2010 trả lời doanh nghiệp, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Sở hữu trí tuệ Tải về
03

Công văn 1922/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại máy điều hòa không khí

-------
Số: 1922/TCHQ-TXNK
V/v: Phân loại máy điều hòa không khí
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
04

Công văn 3674/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính tiền chậm nộp

---------------
Số: 3674/TCHQ-TXNK
V/v: Tính tiền chậm nộp
Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
05

Công văn 3652/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

---------------
Số: 3652/TCHQ-TXNK
V/v: Chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022
Kính gửi:

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Công văn 2153/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thu phí xuất khẩu cà phê

_____________
Số: 2153/TCHQ-TXNK
V/v thu phí xuất khẩu cà phê
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 2114/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế nhập khẩu

___________
Số: 2114/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
08

Công văn 1916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện Nghị định 18/2021/NĐ-CP

_______________
Số: 1916/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
09

Công văn 1855/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

---------------
Số: 1855/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế GTGT hàng NK
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022
Kính gửi:

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 1806/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

- Tổng cục trường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11

Công văn 1694/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

---------------
Số: 1694/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
12

Công văn 1665/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

---------------
Số: 1665/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022
Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp Rita Việt Nam.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
13

Công văn 1601/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (camera giám sát có chức năng đàm thoại)

_______________
Số: 1601/TCHQ-TXNK
V/v phân loại thiết bị liên lạc trong nhà và thiết bị liên lạc ngoài cửa (camera giám sát có chức năng đàm thoại)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Công văn 1619/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường

_____________
Số: 1619/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế xe điện mini thân thiện với môi trường
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Công văn 1175/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản sau:
Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020, Nghị quyết số 106/NĐ-CP ngày 11/1/2021 của Chính phủ, công văn số 197/TTg-KTTH ngày 07/02/2020 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020, Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020, Quyết định số 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021, Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, công văn số 10947/BTC-TCHQ ngày 22/9/2021 của Bộ Tài chính.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, COVID-19 Tải về
16

Công văn 964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

_______________
Số: 964/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 860/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Về việc áp dụng thuế GTGT:
Ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 642/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Đề nghị Công ty căn cứ công văn số 642/TCHQ-TXNK và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
18

Công văn 859/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Luật 03/2022/QH15

---------------
Số: 859/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Luật số 03/2022/QH15
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022
Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 832/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

---------------
Số: 832/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022
Kính gửi: Công ty TNHH Phân phối VM.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Y tế-Sức khỏe Tải về
20

Công văn 642/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện kê khai thuế suất thuế giá trị gia tăng, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

---------------
Số: 642/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022
Kính gửi:

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về