Tra cứu văn bản

1.955 kết quả chứa từ khóa: 69/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Kế hoạch 310/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ứng phó với biến chủng mới của vi-rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức đoàn thế, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua sở Y tế để tổng hợp)./.
Nơi nhận:
- BCĐQG PCD COVID-19;
- Bộ Y tế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
42

Kế hoạch 4246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công chăm lo tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 cho học viên và viên chức, người lao động tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh

---------------
Số: 4246/KH-UBND
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2021
KẾ HOẠCH
PHÂN CÔNG CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 CHO HỌC VIÊN VÀ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
43

Kế hoạch 4192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron SARS-CoV-2 tại Thành phố Hồ Chí Minh

_________
Số: 4192/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
44

Kế hoạch 285/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai tích hợp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021-2025

-------
Số: 285/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
45

Quyết định 69/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị
1. UBND cấp huyện thực hiện lập và phê duyệt kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị 05 năm và hàng năm trên địa bàn đô thị theo phân cấp quản lý. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến thống nhất về kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị 05 năm trên địa bàn đô thị trước khi UBND cấp huyện phê duyệt.

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
46

Kế hoạch 271/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

__________
Thực hiện Quyết định số 1993/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 10/4/2013; các văn bản của UBND Thành phố: Đề án: "Đẩy mạnh xuất khẩu của Thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập đến năm 2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, Chương trình công tác số 15/CTr-UBND ngày 20/01/2021 và Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 01/11/2021 về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong quý IV năm 2021 và các năm 2022, 2023; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 như sau:

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
47

Kế hoạch 3990/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

- Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND thành phố Thủ Đức;
- UBND quận, huyện;
- Hội Liên hiệp Thanh niên VN Thành phố;
- Hội Sinh viên Thành phố;

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
48

Kế hoạch 3997/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

______
Số: 3997/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
49

Kế hoạch 269/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kê khai TSTN; thực hiện kiểm soát việc kê khai TSTN theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TSTN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định số 4445/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Chuyên đề số 11 “Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ”.

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
50

Kế hoạch 266/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
51

Kế hoạch 265/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến nông Thành phố Hà Nội năm 2022

- Bộ NN và PTNT;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT Nguyễn Mạnh Quyền;
- Các Sở, ngành; NN&PTNT, TC, KH&ĐT, KH&CN, TTXTĐTTMDL; KBNN TP;
- UBND các huyện, thị xã;

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
52

Kế hoạch 264/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã
Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị, trên địa bàn năm 2022; tập trung triển khai nhiệm vụ tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình; tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan trên địa bàn theo Quy định của UBND Thành phố về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố được ban hành tại Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 03/12/2018.

Lĩnh vực: Công nghiệp, Điện lực Tải về
53

Kế hoạch 262/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQ VNTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
54

Kế hoạch 3908/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;
Căn cứ Kế hoạch số 3515/KH-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
55

Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VXNV (V).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
56

Kế hoạch 256/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kinh doanh, mua bán, sản xuất, quản lý và sử dụng trang thiết bị, vật tư, phương tiện, thuốc, vắcxin, sinh phẩm xét nghiệm, đặc biệt là các loại xét nghiệm chuẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR... trong phòng, chống dịch Covid-19

Trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề đột xuất, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy các cấp, UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo giải quyết theo quy định./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; (để b/c)
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP; (để b/c)
- Chủ tịch UBND TP;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
57

Kế hoạch 257/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ Tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

3. Sở Văn hóa và Thể thao
- Là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND Thành phố tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ Tưởng niệm.
- Là đầu mối trao đổi, tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về chương trình và truyền hình trực tiếp Lễ Tưởng niệm.
- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức Lễ Tưởng niệm: Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LỄD, bàn, ghế, thảm, nến, hương, bật lửa... phục vụ công tác tổ chức Lễ Tưởng niệm

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
58

Kế hoạch 8030/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam

____________
Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Hướng dẫn tạm thời số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định tạm thời một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam, cụ thể như sau:

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch, COVID-19 Tải về
59

Kế hoạch 1747/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đảm bảo công tác y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 theo từng mức độ dịch tại tỉnh Gia Lai​

Tiếp tục thực hiện các nội dung của Phần 2, Chương V, Mục 1 và Mục 2 tại Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về đáp ứng từng cấp độ dịch tại tỉnh Gia Lai, ngoài ra cần thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
- Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày hoặc đột xuất với UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy để tham mưu chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh kịp thời và báo cáo khẩn cấp xin chỉ đạo của Chính phủ.

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
60

Kế hoạch 4239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2030 của tỉnh Bình Thuận

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, địa phương phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
(Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kế hoạch theo Phụ lục đính kèm)./.
Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về