Tra cứu văn bản

1.677 kết quả chứa từ khóa: 69/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

-------
Số: 69/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 02/CTr-TU ngày 29/08/2011 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015"

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Là cơ quan Thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho UBND Thành phố kế hoạch công tác cụ thể (hàng năm, quý) để chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan Căn cứ nội dung Chương trình số 02/CTr-TU ngày 29/8/2011 của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố ban hành Hướng dẫn về chuyên môn để các đơn vị thực hiện

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức Đoàn công tác của tỉnh học tập kinh nghiệm triển khai các dự án kêu gọi xã hội hoá

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
05

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

Kế hoạch 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
07

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 24-CTr/TU ngày 19/09/2013 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội - giai đoạn từ nay đến năm 2020

- Hàng năm tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của HTX; Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo Giám đốc điều hành HTX theo quy định Luật HTX năm 2012 bảo đảm nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế tập thể;
- Triển khai thực hiện kế hoạch củng cố, phát triển HTX ở xã xây dựng nông thôn mới theo Chương trình 02-CTr/TU ngày 29/8/2011 của Thành ủy, Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 09/5/2012 của UBND Thành phố thực hiện Chương trình 02/CTr/TU ngày 29/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân, giai đoạn 2011 - 2015.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Kế hoạch 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2025

- TT TU; HĐNDTP;
- Đ/c CT UBND Thành phố;
- Các đ/c Phó CT UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, Ngành, Đoàn thể;

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Hà Nội nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất năm 2018. Chỉ số PCI của Hà Nội 6 năm tăng bậc liên tiếp, về đích trước 01 năm so với mục tiêu Thành phố đã đề ra tại các Kế hoạch: số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016, số 74/KH-UBND ngày 30/3/2017, số 130/KH-UBND ngày 07/6/2018. Kết quả Chỉ số PCI ghi nhận sự nỗ lực của Thành phố đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khẳng định sự quyết liệt, sáng tạo của Thành phố trong chỉ đạo điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
10

Kế hoạch 3252/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

VI
UBND HUYỆN PHÚ QUÝ
1
Hội nghị
2018

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Kế hoạch 92/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

45
UBND huyện Mê Linh
X
Tháng 8/2017
46

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
12

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng Thành phố Hà Nội theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2017)

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phồ Hà Nội về việc đảm bảo an toàn thông tin số của Thành phố Hà Nội đến năm 2015


- Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã đưa vào ứng dụng tại 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và gần 30% xã, phường, thị trấn và bước đầu hình thành kết nối với Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của Thành phố để phục vụ giao dịch hành chính điện tử hoàn toàn trên ứng dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND Thành phố và Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong Thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND Thành phố; 82% văn bản đi/đến của các sở, ban, ngành và 74% của UBND quận, huyện, thị xã được lưu trữ trên phần mềm; 40% sở, ban, ngành và 23% UBND quận, huyện, thị xã đã điều hành tác nghiệp trên phần mềm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Quyết định 69/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

--------
Số: 69/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015

Năm 2010, khống chế tỷ suất chết mẹ ở mức 14/100.000 trẻ đẻ sống, tỷ lệ phụ nữ khám thai 3 lần 3 thời kỳ đạt 86%, tỷ lệ phụ nữ đẻ khám thai trên 3 lần 97,6%, số lần khám phụ khoa trung bình tăng lên trên 0,5 lần. Năm 2011, tỷ lệ quản lý thai đạt 99,3% (KH 99,3%), tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 3 lần/3 thời kỳ đạt 90,2% (KH 86,6%), tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh đạt 92,8% (KH 90,2%), tỷ suất chết mẹ là 6,5%0. (KH 14,7 %0).

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đến năm 2015

Sở Giáo dục và Đào tạo
Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện kế hoạch, chủ trì, đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch, cụ thể là:
Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp làm tốt công tác tuyên truyền về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
Đề xuất và trình UBND Thành phố về việc thực hiện các hạng mục đầu tư thuộc kế hoạch.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Kế hoạch 333/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
19

Kế hoạch 1757/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030” năm 2022

- Các sở, ban, ngành;
- UBND TP.Thủ Đức;
- UBND quận, huyện;
- VPUB: CVP, PCVP/KT;
- Phòng KT, TH;

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Kế hoạch 1326/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

-------
Số: 1326/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về