Tra cứu văn bản

1.948 kết quả chứa từ khóa: 68/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
1501

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1502
1503

Kế hoạch 18/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
1504

Kế hoạch 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1505

Kế hoạch 242/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
1506

Kế hoạch 241/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
1507

Kế hoạch 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1508

Kế hoạch 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về năm an toàn giao thông 2021

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
1509

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1510

Kế hoạch 172/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1511

Kế hoạch 145/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
1512

Kế hoạch 21/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2021

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1513

Kế hoạch 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1514

Kế hoạch 15/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1515

Quyết định 68/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1516

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1517

Kế hoạch 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1518

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
1519

Kế hoạch 09/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2021

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1520

Kế hoạch 08/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về